Sociale beschermingsuitkeringen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Statistieken over sociale beschermingsuitkeringen zijn onderdeel van het European System of Social Protection Statistics (ESSPROS) programma. Dit programma is opgezet om de sociale bescherming van Europese landen te kunnen vergelijken. De sociale beschermingsuitkeringen worden op twee manieren opgebouwd: naar functie van de sociale beschermingsregelingen en naar indeling in categorieën waarin de sociale beschermingsregelingen kunnen vallen.

Doelpopulatie

Onder de sociale beschermingsuitkeringen vallen uitkeringen van wettelijke sociale voorzieningen, de uitkeringen van socialezekerheidsfondsen, de uitkeringen van pensioenverzekeringen, sociale uitkeringen die rechtstreeks door werkgevers worden betaald en rechtstreekse dienstverleningen van de overheid aan gezinnen.

Domeinbeschrijving

Het CBS levert cijfers voor het ESSPROS programma aan het Europese statistisch bureau, Eurostat. De cijfers worden hoofdzakelijk opgesteld uit gegevens van de nationale rekeningen. De nationale rekeningen worden opgesteld volgens de richtlijnen van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR).

Correlatie met andere tabellen op StatLine

Op StatLine worden in verscheidene tabellen sociale verzekeringsuitkeringen gepubliceerd. In deze tabellen worden de uitkeringen getoond per regeling of per sociaal fonds. Deze gegevens worden onder andere gebruikt voor het maken van de sociale beschermingsuitkeringen naar functie en categorie. Echter, de sociale beschermingsuitkeringen bevatten meer dan alleen de sociale verzekeringsregelingen. Zo worden ook de wettelijke sociale voorzieningen, de uitkeringen van pensioenverzekeringen, sociale uitkeringen die rechtstreeks door werkgevers worden betaald en rechtstreekse dienstverleningen van de overheid aan gezinnen meegenomen. De functionele indeling van uitkeringen zoals uiteengezet in het ESR komt overeen met de functionele indeling van ESSPROS, met de uitzondering dat het ESR een extra functie onderwijs bevat. Deze functie valt buiten de sociale beschermingsregelingen.

Aanvang onderzoek

1981

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Elk jaar in juni worden de ESSPROS cijfers opgestuurd naar Eurostat over het jaar dat 18 maanden daarvoor eindigde. Bijvoorbeeld, in juni 2022 wordt de ESSPROS data over het jaar 2020 opgestuurd. Nadat Eurostat kwaliteitschecks heeft toegepast wordt de data definitief gepubliceerd op de Eurostat website. Dezelfde data wordt in november, 23 maanden na afloop van het verslagjaar, ook op StatLine gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

Uit de sectorrekeningen van de nationale rekeningen wordt gebruik gemaakt van onderliggende bronnen van de volgende subsectoren: verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen, de centrale overheid, de lokale overheid, de socialezekerheidsfondsen en de rechtstreekse betalingen van werkgevers. Bij de samenstelling van deze sectoren wordt gebruik gemaakt van directe bronnen: financiële gegevens geleverd door pensioenfondsen en maand-, kwartaal- en jaarverslagen van sociale verzekeringsinstellingen, overheidsinstellingen en andere uitvoeringsinstanties. Daarnaast worden ook indirecte bronnen ingezet zoals informatie van de Nederlandsche Bank.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De sociale beschermingsuitkeringen volgen de continuïteitsstrategie van de nationale rekeningen en zijn volgtijdelijk vergelijkbaar. Hierbij is het correct weergeven van ontwikkelingen belangrijker dan het niveau. Structurele veranderingen, zoals de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006, worden direct doorgevoerd.

Revisies

Elke vijf jaar worden de nationale rekeningen aan een revisie onderworpen. Bij een revisie worden voor een bepaald jaar alle niveaugrootheden opnieuw vastgesteld. Tevens worden nieuwe beschikbare bronnen en rekenmethoden doorgevoerd. De meest recente revisie is over verslagjaar 2015. Bij een revisie van de nationale rekeningen worden de sociale beschermingsuitkeringen ook gereviseerd.
De revisiestrategie van de nationale rekeningen wordt gevolgd. Bij een revisie worden nieuwe databronnen, methoden en internationale richtlijnen in de gehele tijdreeks verwerkt. Nieuwe internationale richtlijnen kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van nieuwe edities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR) of van de ESSPROS handleiding.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Binnen het systeem van nationale rekeningen worden verschillende bronnen met elkaar geconfronteerd. De cijfers worden opgesteld volgens de richtlijnen van het ESR. Als specifieke leidraad voor de bepaling onder welke categorie een sociale regeling valt en welke functies die regeling vervult, wordt de ESSPROS handleiding gebruikt. Over de gehanteerde methoden en bronnen dient het CBS verantwoording af te leggen aan Eurostat. Bovendien worden de gegevens ook geanalyseerd in werkgroepen in EU-verband.