Slachtofferhulp Nederland, naar persoonskenmerken

Doel

Statistische beschrijving van de personen die met Slachtofferhulp Nederland in contact zijn geweest.

Doelpopulatie

Alle personen die van Slachtofferhulp Nederland een hulpaanbod hebben gekregen.

Berichtgevers

Slachtofferhulp Nederland

Statistische eenheid

Het aantal personen uit de betreffende bevolkingsgroep.

Waarnemingsmethode

De gegevens voor deze statistiek komen uit het registratiesysteem van Slachtofferhulp Nederland. Jaarlijks wordt een extractie uit het systeem aan het CBS geleverd.
Het registratiesysteem bevat gegevens van alle cliënten van Slachtofferhulp Nederland. Cliënten kunnen naast slachtoffers ook betrokkenen, veroorzakers, getuigen of nabestaanden zijn. Het systeem bevat informatie over de geboden dienstverlening, maar ook over persoonskenmerken van de cliënt zoals geboortedatum, geslacht en woonadres. Aan de hand van deze kenmerken koppelt het CBS de gegevens uit het registratiesysteem van Slachtofferhulp Nederland  aan gegevens in het Sociaal Statistisch bestand.
Op basis van de gegevens in het SSB wordt de herkomstgroepering (onderscheid naar autochtonen en allochtonen eerste of tweede generatie) vastgesteld. Ook geslacht en leeftijd worden op basis van informatie uit het SSB vastgesteld. In de toekomst wordt het onderzoek uitgebreid met aanvullende persoonskenmerken zoals huishoudtype, het hebben van werk of een uitkering, gegevens over de woonbuurt etc.
Vanwege het onthullingsrisico worden op StatLine alleen gegevens over cliënten van Slachtofferhulp Nederland gepubliceerd als de desbetreffende bevolkingsgroep groter is dan 50 en het aantal cliënten in die groep groter is dan 10.

Frequentie

Jaarlijks

Soort onderzoek

Integrale waarneming

Verslagperiode

Jaar

Entiteit

Persoon die een hulpaanbod gekregen heeft.