Slachtofferhulp, aangemelde zaken

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Een statistische beschrijving geven van de bij Slachtofferhulp Nederland aangemelde zaken naar wijze van aanmelden en de door Slachtofferhulp Nederland verleende diensten naar aard van de dienst.

Doelpopulatie

Alle bij Slachtofferhulp Nederland aangemelde zaken en door Slachtofferhulp Nederland verleende diensten.

Statistische eenheid

Aangemelde zaken en verleende diensten.

Aanvang onderzoek

2009.

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

In augustus van een jaar worden de definitieve cijfers over het voorgaande jaar gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Registratie.

Waarnemingsmethode

Rechtstreekse datalevering van Slachtofferhulp Nederland.

Berichtgevers

Slachtofferhulp Nederland.

Controle- en correctiemethoden

De volledigheid van de gegevens wordt nagegaan door vergelijking met andere bronnen zoals het jaarverslag van Slachtofferhulp Nederland en cijfers van voorgaande jaren.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De gegevens zijn gebaseerd op de gegevens die zijn verzameld in verslagjaar. Na het verschijnen van het jaarverslag, worden de gegevens van Slachtofferhulp Nederland naar het CBS gestuurd. Op dat moment zijn alle gegevens verwerkt.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Het onderzoek is in 2009 gestart.