Sixpack; Voorwaardelijke verplichtingen van de overheid

Wat behelst het onderzoek

Doel

Relevante informatie publiceren over voorwaardelijke verplichtingen en risico-indicatoren met potentieel grote gevolgen op de overheidsbegrotingen, en het bevorderen van meer transparantie en betrouwbare statistieken over overheidsschulden. Hiermee wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85, die deel uitmaakt van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam ‘Sixpack’.

Domeinbeschrijving

Voor alle subsectoren van de overheid wordt relevante informatie gepubliceerd over voorwaardelijke verplichtingen met mogelijk grote gevolgen voor de overheidsbegrotingen, zoals schuldgaranties, buiten de overheidsbalans vallende publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS), en niet-renderende leningen. Tevens wordt informatie gepubliceerd over de schuld van overheidsondernemingen en over overheidsdeelnemingen in kapitaal van particuliere en overheidsondernemingen, voor zover het om economisch significante bedragen (ten minste 0,01 procent van het bbp) gaat. Het betreft aanvullende gegevens die aansluiten op de gegevens in de overheidsrekeningen.

Aanvang onderzoek

Verslagjaar 2010 voor schuldgaranties, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) en de niet-renderende leningen.
Verslagjaar 2012 voor schulden van overheidsondernemingen en overheidsdeelnemingen in particuliere en overheidsondernemingen.

Frequentie

Eenmaal per jaar.

Publicatiestrategie

Eind oktober komen er nieuwe voorlopige cijfers over de schuldgaranties, publiek-private samenwerkingsverbanden en niet-renderende leningen. Eind december komen er nieuwe voorlopige cijfers over de schulden van overheidsondernemingen en de overheidsdeelnemingen in ondernemingen. De cijfers sluiten dan aan op de overheidsrekeningen zoals gepubliceerd in juli. De eerder gepubliceerde voorlopige cijfers krijgen dan de status definitief. Schuldgaranties en niet-renderende leningen kunnen voor de gehele tijdreeks gereviseerd worden.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

Naast de bronnen voor de overheidsrekeningen, worden voor “Sixpack” aanvullende bronnen gebruikt. Het betreft voornamelijk aanvullende informatie aangeleverd door het ministerie van Financiën, informatie uit jaarverslagen en extra opgevraagde informatie bij eenheden van de overheid.

Globale structuur integratiekader

Het systeem van de nationale rekeningen is het integratiekader waarbinnen de gebruikte bronnen met elkaar worden geconfronteerd. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van aanbod- en gebruiktabellen en rekeningenstelsels. De gegevens van de overheidsfinanciën sluiten hier op aan.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens over de gehele tijdreeks zijn vergelijkbaar voor wat betreft afbakening van de sector overheid en de overheidsondernemingen, definities en methodes.

Revisies

Eens in de vijf à tien jaar worden de nationale rekeningen aan een grondige revisie onderworpen. Bij een revisie worden voor een bepaald jaar alle niveaugrootheden opnieuw vastgesteld. Tevens worden nieuwe beschikbare bronnen en rekenmethoden doorgevoerd. De recentste revisie is over verslagjaar 2010.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Binnen het systeem van nationale rekeningen worden verschillende bronnen met elkaar geconfronteerd. Inconsistenties en fouten komen zo aan het licht en worden verholpen.
Als specifieke leidraad voor de bepaling van het overheidssaldo en de overheidsschuld wordt het Europese Handboek Overheidstekort en Overheidsschuld gebruikt. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van overheidsfinanciën worden besproken in Europese werkgroepen en Task Forces.