Sixpack; Inkomsten en uitgaven van de centrale overheid en de socialezekerheidsfondsen

Wat behelst het onderzoek
Doel

De statistiek geeft een beeld van de maandelijkse kasmutaties van de overheidssectoren centrale overheid en socialezekerheidsfondsen (SZF). Hiermee wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85.

Doelpopulatie

De populatie betreft twee sectoren. Ten eerste de sector centrale overheid zoals gedefinieerd in het Europees Systeem van Rekeningen (ESR). Hieronder vallen alle ministeries, agentschappen, de belastingdienst, universiteiten, zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en publieke instellingen zonder winstoogmerk (IZW’s). Daarnaast bevat de populatie alle onderdelen van de sector socialezekerheidsfondsen zoals gedefinieerd in het ESR.

Statistische eenheid

Institutionele eenheid die onderdeel uitmaakt van de sector centrale overheid of de sector socialezekerheidsfondsen.

Aanvang onderzoek

Januari 2014.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

Maandcijfers worden één maand na afloop van een verslagmaand gepubliceerd. De cijfers van drie opeenvolgende maanden binnen een kwartaal worden aan het eind van het daaropvolgende kwartaal bijgesteld. Vier kwartalen daarna zijn de cijfers definitief. Wanneer binnen een maand na de publicatie van voorlopige maandcijfers aanzienlijke wijzigingen bekend zijn, worden de maandcijfers de volgende maand gereviseerd (status nader voorlopig).  De cijfers sluiten niet aan bij de nationale rekeningen, voor toelichting zie de aansluitingstabel.

Hoe wordt het uitgevoerd
Soort onderzoek

Uitgangspunt is volledige waarneming van de grootste eenheden binnen de centrale overheid en binnen de SZF, de kleinere eenheden worden geraamd.

Waarnemingsmethode

De maandelijkse kasmutaties zijn gebaseerd op kasgegevens van de ministeries (artikelrealisaties) en de socialezekerheidsfondsen aangevuld met gegevens van de belastingdienst. Daarnaast worden ramingen gemaakt op basis van officiële publicaties als de begroting, de voorjaars- en najaarsnota’s en de jaarverslagen.

Berichtgevers

De gegevens van de ministeries worden maandelijks verkregen via het ministerie van Financiën. De gegevens van de SZF worden maandelijks verkregen van de instellingen zelf. Het CBS krijgt iedere maand gegevens van de belastingdienst over instellingen van de centrale overheid.

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

De inkomsten en uitgaven van de ministeries dienen aan te sluiten bij de – via het ministerie van Financiën verkregen – gecorrigeerde saldibalansen. Verder worden de maandontwikkelingen vergeleken met historische kwartaalcijfers en officiële publicaties als begrotingen, voorjaars- en najaarsnota’s en jaarverslagen.

Weging

N.v.t. 

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten
Nauwkeurigheid

De maandelijkse inkomsten en uitgaven van de ministeries (inclusief belastingdienst) en socialezekerheidsfondsen zijn afkomstig uit kasstroomoverzichten. Daarbij worden ramingen gemaakt voor de kasmutaties van agentschappen, universiteiten en de publieke instellingen zonder winstoogmerk.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De inkomsten en uitgaven van de centrale overheid zijn gerubriceerd naar transactiesoort. Het CBS zorgt voor deze rubricering en kiest er voor om eventuele wijzigingen in transactiesoorten pas bij een jaarovergang door te voeren waardoor de inkomsten en uitgaven binnen een jaar volgtijdelijk vergelijkbaar zijn.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitgangspunt is integrale waarneming van ministeries en de SZF, aangevuld met ramingen op basis van administratieve data, jaarverslagen en begrotingen.