Rundveestapel

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Vaststellen van het aantal runderen (de rundveestapel) aanwezig bij Nederlandse agrarische bedrijven. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek en voor beleid (nationaal en internationaal).

Aanvang onderzoek

De rundveestapel wordt berekend sinds 1900; in de huidige vorm sinds 2008.

Frequentie

Er zijn per jaar twee peildata: 1 april en 1 december.

Publicatiestrategie

Zodra de gegevens geanalyseerd zijn, worden deze verzonden aan Eurostat. De gegevens van de peildatum 1 april worden in september gepubliceerd. De gegevens van de peildatum 1 december worden in februari van het daaropvolgende jaar gepubliceerd.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

De berekening over peildatum 1 april is geheel gebaseerd op informatie uit de Landbouwtelling.
De berekeningen over peildatum 1 december worden verkregen met informatie uit het register voor Identificatie & Registratie (I&R) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) van het Ministerie van Economische Zaken.

Onderzoekspopulatie

Agrarische bedrijven met runderen met een economische omvang van 3000 SO of meer. Onder agrarische bedrijven wordt verstaan bedrijven die landbouwgewassen telen of dieren houden met als doel deze, of de producten die daaruit voortkomen, te verkopen. Sinds 2016 is inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) leidend bij de bepaling of er sprake is van een agrarisch bedrijf volgens de Landbouwtelling. Hiermee wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

SO (Standaard Opbrengst) is een economische maat voor de omvang van een agrarisch bedrijf. SO is gebaseerd op de opbrengst die gemiddeld op jaarbasis per gewas of diercategorie wordt behaald en wordt uitgedrukt in euro. Bedrijven kleiner dan 3000 SO zijn zeer klein, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld slechts 1 melkkoe of 5 stuks jongvee ouder dan 2 jaar.

Waarnemingspopulatie

Agrarische bedrijven, volgens de definitie van de Landbouwtelling, die zijn opgenomen in het Identificatie & Registratie (I&R) register voor runderen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Steekproefomvang

Niet van toepassing. De registraties zijn integraal.

Waarnemingsmethode

Registraties door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Controle- en correctiemethoden

De berekende gegevens worden vergeleken met gegevens van voorgaande jaren.

Weging

Niet van toepassing 

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De cijfers voor peildatum april zijn gebaseerd op informatie uit de Landbouwtelling. De Landbouwtelling is een integrale telling en kent een bijna volledige en kwalitatief goede respons. De cijfers voor de peildatum 1 december worden verkregen uit een integrale registratie van runderen in Nederland.