Relatieve prijsniveaus binnen Caribisch Nederland

Wat behelst het onderzoek
Doel

Het eenmalig publiceren van relatieve prijsniveaus op Saba en St. Eustatius ten opzichte van Bonaire (=100). Het gaat hierbij om de prijsniveaus van een representatief pakket consumptiegoederen en  -diensten.

Doelpopulatie

Consumptiegoederen en -diensten die worden aangeschaft door huishoudens binnen Caribisch Nederland.

Statistische eenheid

Consumptiegoederen en -diensten.

Aanvang onderzoek

Januari 2010.

Frequentie

Eenmalig.

Publicatiestrategie

Publicatie bestaat uit definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd
Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op prijswaarneming bij bedrijven en instellingen die goederen en diensten leveren aan consumenten in de periode januari-september 2010.

Waarnemingsmethode

Een deel van de prijzen is door interviewers binnen bedrijven genoteerd. Daarnaast is door het CBS gebruik gemaakt van schriftelijke en telefonische enquêtes, internetwaarneming, externe registraties en het raadplegen van brochures.

Binnen Caribisch Nederland is een deel van de consumptiegoederen en -diensten niet beschikbaar. Consumenten wijken hiervoor uit naar Curaçao, St. Maarten of een ander land (al dan niet via internet). Deze bestedingsaandelen zijn toch meegenomen in de berekening. Als prijs zijn of de prijzen van Curaçao (voor Bonaire) en St. Maarten (voor Saba en St. Eustatius) gebruikt of is verondersteld dat het in een ander land gekocht is met geen prijsverschil voor de verschillende eilanden van Caribisch Nederland.

De kosten van huisvesting (eigen woningbezit en huur) zijn buiten de berekening gehouden. De uitgebreide onderzoeksbeschrijving die binnenkort gepubliceerd wordt, gaat hier nader op in.

Berichtgevers

Bedrijven, instellingen en overheden.

Steekproefomvang

Ruim 4 250 prijswaarnemingen verdeeld over 380 consumptiegoederen of -diensten.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS heeft controles uitgevoerd op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar mogelijk onjuiste of onvolledige gegevens is navraag gedaan.

Weging

Om het prijsniveau per eiland te bepalen krijgen de prijzen van consumptiegoederen en -diensten een weging die een weergave is van het consumptiepatroon per eiland. De gebruikte weging is gebaseerd op de budgetonderzoeken van Bonaire, Saba en St. Eustatius uit 2004/2005 en op de weegschema’s van de CPI voor Bonaire, Curaçao en St. Maarten.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?
Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid en representativiteit van de relatieve prijsniveaus zijn gewaarborgd door het aantal en de diversiteit van de goederen en diensten die bij de verschillende verkoopkanalen op de eilanden zijn waargenomen, door de spreiding van de prijswaarneming over een langere periode en door de toegepaste berekeningsmethodiek. De gebruikte methode is de methode die internationaal gehanteerd wordt voor het bepalen van koopkrachtpariteiten.

De mate van nauwkeurigheid is echter niet te berekenen. De nauwkeurigheid van het prijsniveau per productgroep is in het algemeen minder groot dan de nauwkeurigheid van het prijsniveau van het totale consumptiepakket.
Onnauwkeurigheid kan op meerdere plaatsen in het productieproces ontstaan:
• bij de steekproef van de berichtgevers;
• bij de keuze van de representatieve artikelen en de raming van kwaliteitsverschillen
• door fouten tijdens de prijswaarneming;
• bij de vaststelling van de wegingsfactoren;
• door non-respons 

Vergelijkbaarheid in de tijd

-

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De data zijn gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid. Waar nodig is actie ondernomen om data te verifiëren.  Op basis van de akkoord bevonden data, is de berekening van de prijsiniveaus gemaakt en zijn de uitkomsten gecontroleerd en gevalideerd. De berekeningswijze en uitkomsten zijn gevalideerd door andere medewerkers dan degene die de berekeningen heeft uitgevoerd.