Productie van dierlijke mest en mineralen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het vaststellen van de omvang van de mestproductie en van de uitscheiding van mineralen door de Nederlandse veestapel.

Doelpopulatie

De geproduceerde hoeveelheden mest en mineralen per diercategorie en bedrijfstype. De uitkomsten worden weergegeven naar landsdeel, provincie, landbouwgebied, concentratiegebied en totaal Nederland.

Statistische eenheid

Mestsoorten (vast, dun) en mineralen (stikstof, fosfor, kalium) per diercategorie.

Aanvang onderzoek

1976.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Voorlopige cijfers worden gepubliceerd aan het einde van het verslagjaar; definitieve cijfers ongeveer zes maanden na het verslagjaar. De uitkomsten verschijnen in drie StatLine-publicaties Productie van dierlijke mest en mineralen (naar diercategorie, naar bedrijfstype en kerncijfers).

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Berekening op basis van de aantallen dieren in de Landbouwtelling en factoren voor de mest- en mineralenproductie per dier.

Waarnemingsmethode

De factoren per dier worden vermenigvuldigd met het aantal dieren in de landbouwtelling. De Werkgroep Uniformering Mest- en mineralencijfers (WUM) stelt de factoren voor de mest- en mineralenproductie per dier vast. Het CBS zit in deze werkgroep samen met leveranciers van basisgegevens en enkele belanghebbende organisaties zoals Ministerie van Economische Zaken, Landbouw- Economisch Instituut (LEI-WUR), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Animal Sciences Group (ASG-WUR).

Berichtgevers

Niet van toepassing.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Niet van toepassing.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De onzekerheid in de totale stikstof- en fosfaatproductie van de veestapel wordt geschat op 5 procent.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Over het algemeen is de volgtijdelijke vergelijkbaarheid goed, doordat de systematiek van de berekeningen voor alle jaren dezelfde is. Wel is het zo dat aanpassing van de berekeningen op basis van verbeterde wetenschappelijke inzichten kan leiden tot trendbreuken. Met het gereedkomen van definitieve cijfers over 2007 zijn alle voorgaande jaren opnieuw berekend op basis van deze verbeterde wetenschappelijke inzichten.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Plausibiliteitscontrole vindt plaats aan de hand van trendanalyse en toetsing aan informatie uit de landbouwpraktijk.