Productie en omzet nijverheid

Wat behelst het onderzoek

Doel

De maandstatistiek brengt binnen het stelsel van de Europese statistiek de ontwikkelingen van de productie en (industriële) omzet per branche/bedrijfstak in kaart. Het indexcijfer van de productie dient te worden gezien als volumeontwikkeling, de indexcijfers van de omzet als waardeontwikkeling.
Van de volgende bedrijfstakken stelt het CBS ontwikkelingen samen: winning van delfstoffen, industrie en productie en distributie van energie en water.

Doelpopulatie

Bedrijven met 20 of meer werkzame personen in de industrie (SBI 2008, SBI 10 t/m 33), voor de overige branches in de nijverheid bedrijven met 10 of meer werkzame personen (SBI 2008, SBI 06 t/m 09 en 35 t/m 39).

Statistische eenheid

Bedrijfseenheden.

Aanvang onderzoek

Sinds 1993 verzamelt het CBS bij industriële bedrijven in Nederland een specificatie van de industriële omzet en de niet-industriële omzet gesplitst in binnenland en buitenland.
Daarnaast wordt van een aantal branches binnen de industrie een opgave gevraagd van:

  • de waarde van de ontvangen orders in binnenland en buitenland;
  • de balanswaarde voorraad gereed product;
  • de balanswaarde onderhanden werk;
  • de direct productieve uren.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van de verslagmaand. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op integrale waarnemingen van bedrijven.

Waarnemingsmethode

Schriftelijke en elektronische enquêtering.

Berichtgevers

Bedrijven met 10 of meer werkzame personen voor de branches delfstofwinning en productie en distributie van water en energie, en bedrijven met 20 of meer werkzame personen voor de industrie.

Steekproefomvang

Ruim 5000 bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS controleert de van de bedrijven ontvangen gegevens op plausibiliteit. De cijfers worden onder meer vergeleken met die van voorgaande maanden en met die van dezelfde maand van een jaar eerder. Als deze controlegegevens ontbreken of onvoldoende duidelijkheid geven, wordt een vergelijking gemaakt met gemiddelden van de overige bedrijven die zich in dezelfde groep bevinden (combinatie van branche en bedrijfsgrootte). Als inconsistenties worden aangetroffen in het cijfermateriaal worden deze geautomatiseerd of handmatig gecorrigeerd.

Weging

Er is sprake van een integrale waarneming.

Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Om de uitkomsten van deze indexreeksen aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd. In 2018 is overgestapt van referentiejaar 2010 naar 2015 (2015=100) en worden de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2015.

Ten opzichte van de productiecijfers met een basisjaar 2010 geldt bovendien dat in de nieuwe reeks is overgestapt op een methode waarbij nieuwe bedrijven en verandering in bedrijven eerder worden meegenomen in de waarneming.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Voor de uitkomsten geldt dat de resultaten in belangrijke mate gebaseerd zijn op de door bedrijven verstrekte gegevens. Door onder meer inschattingen van non-respondenten is sprake van een zekere onbetrouwbaarheidsmarge.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Bij de productie, omzet en orderstatistieken is het doel actuele ontwikkelingen in beeld te brengen. Daartoe corrigeert het CBS voor belangrijke breuken die optreden als gevolg van methodewijzigingen en definitiewijzigingen. Dit geldt ook voor achteraf gebleken fouten.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De uitkomsten van het onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit. Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen worden onder andere de volgende controles uitgevoerd:

  • Tijdreeksanalyse (consistentie in de tijd);
  • Kengetallenanalyse (verhouding tussen variabelen);
  • Confrontatie met uitkomsten uit andere bronnen.