Producentenprijzen; SBI '93, 2000=100 vanaf 1935

Wat behelst het onderzoek
Doel

Het meten van de prijsontwikkeling ten opzichte van het basisjaar van de goederen die zijn verkocht door de Nederlandse producenten op de binnenlandse markt en alle in Nederland ingevoerde goederen.

Doelpopulatie

Voor de afzet betreft het de bedrijven in de nijverheid (exclusief bouwnijverheid) met 20 of meer werknemers. Daarnaast worden voor de invoer ook handelsondernemingen in de waarneming betrokken.

Statistische eenheid

Bedrijven.

Aanvang onderzoek

1935

Frequentie

Jaar

Publicatiestrategie

De gepubliceerde cijfers zijn direct definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd
Soort onderzoek

Maandelijkse prijswaarnemingen bij bedrijven in de nijverheid en in de handel. De waarneming vindt steekproefsgewijs plaats met behulp van zogenaamde unieke vragenlijsten waarin prijzen worden gevraagd voor een beperkt aantal specifiek omschreven goederen.

Waarnemingsmethode

Het overgrote deel van de waarneming vindt plaats met behulp van papieren en elektronische vragenlijsten. Verder worden er op beperkte schaal ook prijzen verzameld door middel van telefonische navraag en vindt er waarneming plaats op basis van prijslijsten die door berichtgevers ter beschikking worden gesteld.

Berichtgevers

Bedrijven.

Steekproefomvang

Ongeveer 21 duizend prijzen van producten die worden waargenomen bij circa 4 500 bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar mogelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd (de benodigde informatie wordt uit de overige waarnemingen wiskundig herleid.)

Weging

Bij de statistiek Producentenprijzen zijn twee soorten wegingen in gebruik. Allereerst de weging waarin de belangrijkheid van een bedrijf binnen een productgroep tot uitdrukking komt: de zogenaamde binnenweging. Deze weging kan worden aangepast, al naargelang een bedrijf meer of minder belangrijk wordt in een productgroep. Deze wegingen zijn niet openbaar. Daarnaast komt de belangrijkheid van een product in het geheel aan producten of een bedrijfsklasse in het totaal van de nijverheid tot uitdrukking in de zogenaamde buitenweging. Deze wegingen worden gepubliceerd voor zover het de uitkomsten naar activiteiten, volgens de Standaard Bedrijfsindeling, betreft. Eenmaal per vijf jaar worden deze wegingen geactualiseerd.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten
Nauwkeurigheid

De indexcijfers worden gepubliceerd met één decimaal. Onnauwkeurigheid kan op vele plaatsen in het productieproces ontstaan:
• bij de steekproef van de berichtgevers;
• bij de keuze van de representatieve artikelen;
• bij de raming van kwaliteitsverschillen tussen opvolgende versies van artikelen;
• door waarneemfouten tijdens de prijswaarneming;
• bij de vaststelling van de wegingsfactoren;
• door non-respons.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De prijsontwikkeling wordt in het algemeen zo goed mogelijk gemeten door uitsluitend de prijzen van artikelen in de berekening mee te nemen die in twee opeenvolgende maanden bij dezelfde berichtgever zijn waargenomen. Reeksen met een verschillende basis zijn volgtijdelijk te schakelen.

Vergelijking indexcijfers

De prijsindexcijfers zijn berekend exclusief eventuele heffingen en accijnzen. De reeks is gebaseerd op de meest recente cijfers.

Om een vergelijking met de indexcijfers van voor de invoering van de BTW in 1969 mogelijk te maken, is het prijsmateriaal voor 1968 en vroegere jaren ontdaan van de omzetbelasting, waarbij een schatting van de omzetbelastingdruk in december 1968 als maatstaf is genomen. Over 1980 heeft een koppeling van reeksen vanaf dat jaar met reeksen van voor dat jaar plaatsgevonden. Doordat in bepaalde gevallen reeksen gekoppeld zijn van uiteenlopende samenstelling moet een vergelijking van de cijfers voor en na 1980 als een raming van het prijsverloop worden gezien. Het hierboven genoemde verschil in samenstelling was er de oorzaak van dat voor bepaalde reeksen koppeling niet verantwoord werd geacht.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

n.v.t.

Meer informatie

Recente maandelijkse gegevens producentenprijzen: Statistiek Producentenprijzen, basis 2005=100