Prodcomstatistiek (verkopen industriële producten)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het in kaart brengen van de industriële productie per product. In combinatie met gegevens van de internationale handel kan de omvang van de interne markt vastgesteld worden door het exportsaldo van de industriële productie af te trekken. Op deze manier wordt zowel de omvang van de Nederlandse interne markt, als de omvang van de interne markt van de Europese Unie vastgesteld. De landelijke statistische bureaus zijn verplicht om aan EUROSTAT (het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen) gegevens te verstrekken over de industriële productie per product. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Prodcom-lijst, een lijst van industriële producten welke jaarlijks wordt vastgesteld door de Europese Unie.

Doelpopulatie

De doelpopulatie van de Prodcomstatistiek bestaat uit bedrijven met 20 of meer werkzame personen binnen de delfstoffenwinning en industrie (de secties B en C van de Standaardbedrijfsindeling (SBI)).

Statistische eenheid

De statistische eenheid bij het samenstellen van de PRODCOM-statistiek is de bedrijfseenheid. Onder een bedrijfseenheid wordt verstaan de feitelijke transactor in het productieproces, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden. Uit deze definitie volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. Wanneer een eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

Aanvang onderzoek

De cijfers van de PRODCOM-statistiek zijn beschikbaar vanaf 1993. Tot 2004 werd dit onderzoek (deels) elk kwartaal herhaald en vanaf 2004 gebeurt dit jaarlijks.

Frequentie

De cijfers van de Prodcomstatistiek worden op jaarbasis gepubliceerd.

Publicatiestrategie

Zes maanden na afloop van een verslagjaar worden de uitkomsten gepubliceerd en geleverd aan Eurostat. De gepubliceerde cijfers zijn dan nog voorlopig. Na anderhalf jaar zijn de cijfers nader voorlopig. Na publicatie van de voorlopige en nader voorlopige cijfers kunnen eventueel nog correcties worden aangebracht. Tweeënhalf jaar na het verslagjaar zijn de cijfers definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd
Soort onderzoek

De PRODCOM-statistiek is een integraal onderzoek onder bedrijfseenheden in de delfstoffenwinning en industrie met 20 of meer werkzame personen.

Waarnemingsmethode

De Prodcomstatistiek wordt waargenomen door middel van een digitale vragenlijst. Op aanvraag is een papieren vragenlijst mogelijk.

Berichtgevers

Bedrijven in de delfstoffenwinning en industrie met 20 werkzame personen of meer verstrekken gegevens voor de Prodcomstatistiek.

Steekproefomvang

Bedrijven binnen de delfstoffenwinning en industrie met 20 werkzame personen of meer worden integraal waargenomen. Specifiek gaat het om bedrijven die binnen de categorieën 08, 10-18 en 20-33 van de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008) vallen. In totaal worden circa 4800 bedrijfseenheden waargenomen.

Controle- en correctiemethoden

De van de bedrijven ontvangen gegevens worden gecontroleerd op volledigheid en plausibiliteit. De ontvangen gegevens worden vergeleken met de gegevens van voorgaande jaren en met andere statistieken. Indien nodig worden gegevens gecorrigeerd en waar mogelijk aangevuld, eventueel na overleg met de berichtgever.

Weging

Er wordt niet gewogen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De resultaten zijn in belangrijke mate gebaseerd op de door bedrijven verstrekte gegevens. Door onder meer het inschatten van bedrijven die niet reageren, ontstaat een onbetrouwbaarheidsmarge.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers van de verschillende perioden zijn vergelijkbaar. Er wordt niet gecorrigeerd voor inflatie.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De microdata wordt gecontroleerd op plausibiliteit en volledigheid. Naast de plausibiliteitcontrole, worden de uitkomsten ook op hoger niveau bekeken. Hierbij worden de uitkomsten vergeleken met andere statistische gegevens. Soms kunnen bepaalde ontwikkelingen aanleiding geven om het basismateriaal nogmaals kritisch te bekijken en eventueel correcties aan te brengen.