Prijsniveaumeting Caribisch Nederland - korte onderzoeksbeschrijving

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het eenmalig publiceren van de relatieve prijsniveaus van consumptieve bestedingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het betreft de prijsniveaus van een representatief pakket consumptiegoederen en  -diensten.

Doelpopulatie

Consumptiegoederen en -diensten die worden aangeschaft door huishoudens binnen Caribisch Nederland.

Statistische eenheid

Consumptiegoederen en -diensten.

Aanvang onderzoek

Maart 2015.

Frequentie

Eenmalig.

Publicatiestrategie

Publicatie bestaat uit definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op prijswaarneming bij bedrijven en instellingen die goederen en diensten leveren aan consumenten in de periode mei tot en met september 2015.

Waarnemingsmethode

Een groot deel van de prijzen is door interviewers binnen bedrijven genoteerd. Daarnaast is door het CBS gebruik gemaakt van schriftelijke en telefonische enquêtes, internetwaarneming, externe registraties en het raadplegen van brochures.

Binnen Caribisch Nederland is een deel van de consumptiegoederen en -diensten niet beschikbaar. Consumenten wijken hiervoor uit naar Curaçao, Sint Maarten of een ander land (al dan niet via internet). Prijzen voor deze producten zijn niet waargenomen, maar de bestedingsaandelen zijn wel meegenomen in de berekening. Er is verondersteld dat het product in een ander land gekocht is en dat er geen prijsverschil is voor de verschillende eilanden van Caribisch Nederland. Verschillen in verzendkosten komen niet tot uitdrukking in een verschil in prijs voor het betreffende product, maar dit verschil wordt meegenomen via de waargenomen prijzen voor post- en pakketdiensten.

De kosten van huisvesting (eigen woningbezit en huur) zijn geheel buiten de berekening gehouden.

Berichtgevers

Bedrijven, instellingen en overheden.

Steekproefomvang

Van 788 verschillende producten, verdeeld over 86 goederengroepen zijn prijzen waargenomen op de drie eilanden.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS heeft controles uitgevoerd op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar mogelijk onjuiste of onvolledige gegevens is navraag gedaan.

Weging

Om het prijsniveau per eiland te bepalen krijgen de prijzen van consumptiegoederen en -diensten een weging die een weergave is van het consumptiepatroon per eiland. De gebruikte weging is gebaseerd op de weegschema’s van de Consumentenprijsindex voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het budgetonderzoeken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba uit 2013.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid en representativiteit van de relatieve prijsniveaus zijn gewaarborgd door het aantal en de diversiteit van de goederen en diensten die bij de verschillende verkoopkanalen op de eilanden zijn waargenomen, door de spreiding van de prijswaarneming over een langere periode en door de toegepaste berekeningsmethodiek. De gebruikte methode is de methode die internationaal gehanteerd wordt voor het bepalen van koopkrachtpariteiten.

De mate van nauwkeurigheid is echter niet te berekenen. De nauwkeurigheid van het prijsniveau per productgroep is in het algemeen minder groot dan de nauwkeurigheid van het prijsniveau van het totale consumptiepakket.

Onnauwkeurigheid kan op meerdere plaatsen in het productieproces ontstaan:

  • bij de steekproef van de berichtgevers;
  • bij de keuze van de representatieve producten en de vergelijkbaarheid van producten;
  • door fouten tijdens de prijswaarneming;
  • bij de vaststelling van de wegingsfactoren;
  • door non-respons.

Vergelijkbaarheid in de tijd

Een prijsniveaumeting is een eenmalig onderzoek. In 2015 is dit onderzoek voor de tweede keer uitgevoerd. De eerste keer was in 2010. De onderlinge prijsniveaus zijn per periode vergelijkbaar. Voor ontwikkelingen van prijzen op één eiland is een prijsniveaumeting niet geschikt. Hiervoor moet de consumentenprijsindex worden gebruikt.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De data is gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid. Waar nodig is actie ondernomen om data te verifiëren.  Op basis van de akkoord bevonden data, is de berekening van de prijsiniveaus gemaakt en zijn de uitkomsten gecontroleerd en gevalideerd. De berekeningswijze en uitkomsten zijn gevalideerd door andere medewerkers dan degene die de berekeningen heeft uitgevoerd.