Prijsindexcijfers GWW, 2000=100

Wat behelst het onderzoek
Doel

Inzicht geven in de ontwikkeling van de bouwkosten van diverse werksoorten binnen de grond-, weg- en waterbouw (GWW).

Aanvang onderzoek

1979.

Frequentie

Viermaal per jaar (januari, april, juli en oktober).

Publicatiestrategie

De periode dat de prijsindexcijfers voorlopig zijn, is afhankelijk van het moment dat de bij de GWW betrokken cao’s worden afgesloten. Deze periode kan variëren van 4 tot circa 16 maanden na de periode waarover de cijfers worden berekend.

Hoe wordt het uitgevoerd
Soort onderzoek

De bron voor deze indexcijfers zijn gegevens die reeds bij het CBS aanwezig zijn. Afzonderlijke waarneming van  gegevens is overbodig. De loonontwikkeling is gebaseerd op de ontwikkeling van de contractuele loonkosten (CLK) in de bouwnijverheid, zakelijke dienstverlening en de metaalindustrie. De ontwikkeling van de materieel- en de materiaalprijzen wordt berekend op basis van prijsindexcijfers die ontleend zijn  aan de statistiek Producentenprijzen.

Waarnemingsmethode

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

N.v.t.

Weging

De index van de verschillende werksoorten wordt berekend door het samenwegen van prijsontwikkelingen van bepaalde productgroepen die beschikbaar zijn vanuit de statistiek Producentenprijzen en de ontwikkeling van de contractuele lookosten. Het hiervoor gebruikte wegingschema is opgesteld op basis van de resultaten van een onderzoek naar kostenoverzichten van  representatieve projecten in de verschillende deelgebieden. Daarbij is  het verbruik van bouwmaterialen en arbeid vastgesteld. Het betreft hier het gemiddelde gebruik van bouwmaterialen en arbeid  in de volgende deelgebieden:

• Aanleggen van riolering
• Aanleggen van wegen met open (klinkers) verharding
• Aanleggen van wegen met gesloten (asfalt) verharding
• Uitvoeren van grondverzet
• Uitvoeren van waterbouwkundige werken
• Bouwen van kunstwerken
• Aanleggen van spoorwegen
• Installeren van electrotechnische voorzieningen

Met behulp van het wegingschema worden de prijsindices van de diverse materialen en lonen samengewogen tot één prijsindex voor een van de deelgebieden.

Om vanuit de indexcijfers van de deelgebieden te komen tot het prijsindexcijfers voor de totale GWW wordt gebruik gemaakt van een wegingschema dat ontleend is aan de de uitkomsten van Nationale Rekeningen (NR) van 2000.

Wat is de nauwkeurigheid van de uitkomsten
Nauwkeurigheid

N.v.t.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Binnen een basisperiode zijn de cijfers volgtijdelijk vergelijkbaar. De volgtijdelijke vergelijkbaarheid van reeksen met verschillende basisperioden is mogelijk door koppeling van deze reeksen.

Meer informatie

Methodebeschrijving prijsindices GWW.