Prijsindex Softwareconsultancy

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van informatie over de prijsontwikkeling van diensten voor softwareconsultancy.

Doelpopulatie

ICT-bedrijven (SBI 7222).

Statistische eenheid

Bedrijven.

Aanvang onderzoek

De start van het onderzoek is 2001. De tijdreeks van de kwartaalstatistiek loopt vanaf het tweede kwartaal van 2005.

Frequentie

Het onderzoek wordt elk kwartaal uitgevoerd.

Publicatiestrategie

De cijfers voor de nieuwste periode zijn voorlopig. Die worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Schriftelijke enquêtering van een vast bedrijvenpanel. Voor de samenstelling van het panel is een representatieve steekproef getrokken uit het Algemeen bedrijfsregister van het CBS.

Waarnemingsmethode

Gerealiseerde uurtarieven. Voor de gerealiseerde uurtarieven worden na afloop van het kwartaal de uren en omzetten per functie en per vakgebied opgevraagd. Het quotiënt hiervan is het gerealiseerde uurtarief. Deze hebben bij elk bedrijf uit het panel betrekking op de meest voorkomende diensten. Dit zijn onder andere: analyseren, ontwerpen en programmeren van gebruiksklare systemen, advisering van over gebruik en toepassing van software, webdesign, applicatiebeheer, projectmanagement in de automatisering en detachering van automatiseringspersoneel onder supervisie van het detacheringsbedrijf.

Berichtgevers

Vaste groep ICT-bedrijven.

Steekproefomvang

Het panel voor deze kwartaalstatistiek bevat 82 bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op de volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar kennelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd (de benodigde informatie wordt uit de overige waarnemingen wiskundig herleid).

Weging

Voor de wegingsfactoren worden de omzetten uit 2004 gebruikt die door de bedrijven uit het panel zijn opgegeven, gecombineerd met de omzetten uit de productiestatistiek 2004. De gewichten van de bedrijven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Deze statistiek is recent gestart. Daarom is het van belang te onderstrepen dat de cijfers een tentatief karakter hebben. De respons bedraagt gemiddeld 92 procent.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De opzet van de statistiek is sinds de eerste publicatie niet veranderd. De gegevens zijn dus goed vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.