Prijsindex operationele autolease

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het publiceren van de prijsontwikkeling van nieuwe operationele leasecontracten van zakelijke personenauto's, bestelauto’s en leasecontracten van personenauto’s voor privégebruik. Een overeenkomst tot operationele lease is in feite een huurovereenkomst waarbij de leasemaatschappij eigenaar van de leaseauto blijft.

Doelpopulatie

Autoleasebedrijven (CPA 77.11.1)

Statistische eenheid

Bedrijven.

Aanvang onderzoek

Vanaf 1993 publiceert het CBS prijsindexcijfers van autolease. Deze statistiek geeft per kwartaal inzicht in de ontwikkeling van het prijsniveau van leasecontracten. In de tabel staan prijsindexcijfers vanaf 2001, de cijfers worden gepubliceerd op basis van het nieuwe basisjaar 2015 (2015=100).

Frequentie

Het onderzoek naar zakelijke operationele leasecontracten wordt elk kwartaal uitgevoerd. De prijsontwikkeling van privéleasecontracten wordt maandelijks gemeten.

Publicatiestrategie

De cijfers voor de nieuwste periode zijn voorlopig. Die worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. Onder meer door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Voor de zakelijke markt wordt op kwartaalbasis een bedrijvenpanel van aanbieders van zakelijke operationele leasecontracten geënquêteerd. Voor de samenstelling van het panel is een representatieve steekproef getrokken uit het Algemeen bedrijfsregister van het CBS. Voor de privé leasecontracten worden maandelijks prijzen gemeten in de segmenten A en B via websites bij (met keurmerk private lease) gecertificeerde autoleasemaatschappijen.

Waarnemingsmethode

Voor de zakelijke markt wordt per kwartaal een reële offerte gevraagd van de maandelijks verschuldigde bedragen voor een nieuw contract voor het leasen van diverse type auto's. Bij operationele leasecontracten wordt gevraagd naar de prijs inclusief brandstofvoorschot en exclusief brandstofvoorschot. Het gaat daarbij om operationele leasecontracten, waarbij kosten van financiering, onderhoud, verzekering, wegenbelasting, en - bij onderhoud of reparatie - kosten van een vervangend voertuig zijn inbegrepen. Het moment van waarnemen is de middelste maand van een kwartaal. Het gaat over zogenaamde gesloten contracten waarvan de leaseprijs van tevoren vaststaat. Wat betreft het calculatieniveau dient uit te worden gegaan van een klant die 50 auto's of meer least.
Voor de consumentenmarkt worden per maand de verschuldigde bedragen op websites opgezocht van privé leasecontracten conform alle basis servicecomponenten van het Keurmerk Private Lease.

De volgende deelmarkten worden onderscheiden: personenauto's, bestelauto’s en privéauto’s. Van personenauto’s worden van zowel (hybride) diesel en benzine brandstofmodellen als van volledig elektrische auto’s leaseprijzen geënquêteerd. De onderscheiden brandstofsoorten worden verder onderverdeeld in maximaal 5 RDC-segmenten, namelijk:

  • Segment A: sub mini of stadsauto’s.
  • Segment B: compacte- of economy klasse.
  • Segment C: compacte middenklasse.
  • Segment D: middenklasse.
  • Segment MPV+SUV: grote gezinsauto’s.

Bij zakelijke personenauto's op diesel zijn de contracten gebaseerd op een jaarkilometrage en een contractduur van respectievelijk 40.000 kilometer en 48 maanden, bij benzine- en elektrische auto's betreft dit respectievelijk 35.000 kilometer en 42 maanden en 30.000 kilometer en 48 maanden. Deze verzameling van contracten, die voor alle leasebedrijven gelijk is, wordt actueel gehouden door in overleg met de branche tijdig oude automodellen te vervangen door nieuwe. Voor prijsveranderingen als gevolg van kwaliteitsveranderingen tussen oude en nieuwe modellen wordt gecorrigeerd zodat alleen zuivere prijsveranderingen in de indexcijfers worden weergegeven.
Van bestelauto's worden alleen contractprijzen voor dieselauto's verzameld. Wel wordt een verdere onderverdeling gemaakt naar lichte bestelauto’s (caddy’s) en zware bestelauto’s (busjes of vans). De contracten zijn gebaseerd op een jaarkilometrage en een contractduur van respectievelijk 40.000 kilometer en 48 maanden.

Bij de privé leasecontracten wordt uitgegaan van een jaarkilometrage van 15.000 kilometer of een maandkilometrage van 1.000 kilometer en in beide gevallen een contactduur van 48 maanden.

Berichtgevers

Voor de zakelijke markt wordt gewerkt met een vaste groep autoleasebedrijven (panel). Voor de consumenten markt wordt gebruikt gemaakt van websites van gecertificeerde autoleasemaatschappijen.

Steekproefomvang

Het panel voor deze statistiek bevat circa 10 bedrijven voor de operationele leasecontracten en 11 gecertificeerde autoleasebedrijven voor de privé lease contracten.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Bij mogelijke onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd (de benodigde informatie wordt op basis van de overige waarnemingen geschat).

Weging

Voor wegingsfactoren wordt geput uit de volgende bronnen: RDC Datacentrum B.V. en productiestatistieken van het CBS. De wegingsfactoren van de segmenten zijn in 2018 aangepast en hiermee zijn de indices vanaf 2015 herberekend. Tot en met het vierde kwartaal 2015 zijn de indices berekend op basis van ‘oude’ gewichten. De gewichten van de bedrijven worden jaarlijks aangepast.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk responspercentage.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.