Prijsindex ingenieursdiensten

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van informatie over de prijsontwikkeling van diensten van ingenieursbureaus.

Doelpopulatie

Ingenieursbureaus (SBI 7420 exclusief diensten van architecten en aanverwante technische adviesbureaus) die diensten leveren op het gebied van constructie en bouwkunde, akoestiek en bouwfysica, technische installaties en telematica, waterbouw en infrastructuur, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu, organisatie en economie en overige ingenieursdiensten.

Statistische eenheid

Bedrijven.

Aanvang onderzoek

De start van het onderzoek is 2000. De tijdreeks van de kwartaalstatistiek loopt vanaf het vierde kwartaal van 2002, die van de jaarstatistiek vanaf 2000.

Frequentie

Het onderzoek wordt elk kwartaal en elk jaar uitgevoerd.

Publicatiestrategie

De cijfers voor de nieuwste periode zijn voorlopig. Die worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Schriftelijke enquêtering van een vast bedrijvenpanel. Voor de samenstelling van het panel is een steekproef getrokken uit de bedrijven die geënquêteerd zijn voor de Productiestatistiek Ingenieursbureaus 1999 (CBS). Deze steekproef is aangevuld met enkele bedrijven die in 2002 aan het pilotonderzoek voor de prijswaarneming meewerkten.

Waarnemingsmethode

Na afloop van elk kwartaal en elk jaar wordt een vragenlijst aan de bedrijven uit het panel gezonden. Hierbij wordt gevraagd naar de voor de klant gewerkte uren en de bijbehorende opbrengsten van de afgelopen periode. Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend door de opbrengst door het aantal uren te delen. Voor de jaarstatistiek wordt tevens gevraagd naar standaarduurtarieven.

Berichtgevers

Vaste groep ingenieursbureaus (panel).

Steekproefomvang

Het panel voor de kwartaalstatistiek bevat 54 bedrijven, allen hebben meer dan 5 werknemers. Bij de jaarstatistiek gaat het om 97 bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar kennelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd (de benodigde informatie wordt uit de overige waarnemingen wiskundig herleid).

Weging

Voor de wegingsfactoren worden omzetten uit 2002 gebruikt die door de bedrijven uit het panel zijn opgegeven, gecombineerd met omzetten uit de Productiestatistiek Rechtskundige diensten 2002. De gewichten van de bedrijven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het berekenen van prijsontwikkelingen van de unieke diensten van ingenieurskantoren is moeilijk. Om toch een eenheid te hebben die door de tijd vergelijkbare cijfers oplevert, is de statistiek gebaseerd op gewerkte uren; er worden gerealiseerde uurtarieven gemeten. Deze statistiek is recent gestart. Daarom is het van belang te onderstrepen dat de cijfers een tentatief karakter hebben. De respons bedraagt gemiddeld 90 procent.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De opzet van de statistiek is sinds de eerste publicatie niet veranderd. De gegevens zijn dus goed vergelijkbaar.

De jaarcijfers op basis van gerealiseerde uurtarieven die in de kwartaal- en jaarstatistiek worden gepubliceerd, komen niet noodzakelijkerwijs overeen. Er kunnen verschillen zijn omdat:

  • de jaarcijfers in de kwartaalstatistiek berekend worden uit geënquêteerde kwartaalcijfers, de jaarcijfers voor de jaarstatistiek worden berekend uit geënquêteerde jaargegevens;
  • de jaar- en de kwartaalstatistiek op een verschillend panel van ingenieurskantoren gebaseerd zijn;
  • de jaar- en de kwartaalstatistiek een verschillend basisjaar hebben;
  • het onderhanden werk (uren die in het ene kwartaal zijn gewerkt en in een latere periode worden gedeclareerd) in de kwartaalwaarneming buiten beschouwing wordt gelaten of tegen opbrengstwaarde wordt meegenomen. 

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.

Meer informatie

Prijsindexcijfers voor diensten van ingenieurs

Pilotonderzoek naar een prijsindexstatistiek voor ingenieursdiensten