Populatie van actieve bedrijven in Nederland

Wat houdt het onderzoek in?

Doel

Het doel is het vaststellen van het aantal bedrijven dat in Nederland actief is. Dit heet de bedrijvenpopulatie in Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname aan het begin van een kwartaal.

Doelpopulatie

Het CBS volgt de Europese definitie van een bedrijf (enterprise). Een bedrijf kan één of meerdere vestigingen (locaties) hebben waar de bedrijfsactiviteiten uitgevoerd worden. Er zijn aparte tabellen over deze bedrijfsvestigingen naar regio, hoofdactiviteit en grootte.

Indeling van doelpopulatie

De bedrijven zijn ingedeeld naar hun belangrijkste economische activiteit (de SBI indeling). De SBI geeft de branche van een bedrijf weer. Een bedrijf kan naast de hoofactiviteit (SBI) ook andere activiteiten uitvoeren maar die zijn niet zichtbaar in de SBI van het bedrijf. Eveneens zijn de bedrijven ingedeeld naar het aantal werkzame personen in voltijds equivalenten (VTE’s). Dit is een maat voor de grootte van een bedrijf.
Een andere indeling is naar rechtsvorm. Zelfstandige ondernemers zijn eenmanszaken, maatschappen, VOFs en andere samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid. De rechtspersonen zijn bijvoorbeeld BV’s, NV’s, verenigingen en overheidsinstellingen.

Frequentie

De frequentie van het onderzoek is eenmaal per kwartaal.

Publicatiestrategie

De kwartaalcijfers  worden in de eerste maand van het betreffende  kwartaal gepubliceerd.  De 4 kwartalen van een verslagjaar worden 6 kwartalen na afloop van dat jaar definitief. Recentere kwartalen hebben een voorlopig karakter.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Vooral registraties. Alleen voor de meest complexe concerns wordt uitvraag gedaan.

Waarnemingsmethode

De bedrijvenpopulatie in Nederland is gebaseerd op het bedrijvenregister van het CBS. Het bedrijvenregister gebruikt een combinatie van registraties van de Kamers van Koophandel (KvK), de Belastingdienst, het UWV en De Nederlandsche Bank. Met ingang van april 2014 is het CBS het Nieuwe Handelsregister (NHR) als enige bron van eenheden gaan gebruiken. Gegevens van de belastingdienst leiden niet langer tot het opvoeren van eenheden maar worden nog wel gebruikt voor het vaststellen van economische activiteit van de eenheden in het CBS-bedrijfsregister.De wijziging van de methode is teruggelegd tot het begin van de huidige reeks (2007).
Voor de meest complexe, vaak internationale concerns gebeurt de vaststelling van de (dochter)bedrijven in Nederland in samenspraak met het concern. Ook de hoofdactiviteit (SBI) van het bedrijf wordt dan samen met het concern bepaald.

Controle- en correctiemethoden

De controle is gericht op de economische activiteit: wordt er omzet of werkgelegenheid in Nederland gecreëerd? Deze controle gebeurt geheel met registraties.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Het onderzoek richt zich op een volledige weergave van de populatie van bedrijven die actief zijn in Nederland. Het uitgangspunt hierbij is wel dat een bedrijf zich heeft aangemeld bij de Kamers van Koophandel. Dit is wettelijk verplicht. Toch zijn er ondernemers die deze verplichting niet nakomen. Deze groep valt buiten het gezichtsveld van het CBS.Buitenlandse bedrijven die actief zijn in Nederland vallen buiten de inschrijfplicht en dus buiten het gezichtsveld van het CBS.