Overheidsfinanciën, macro-economisch

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistieken over de overheidsfinanciën, macro-economisch geven een samenhangend beeld van de financiën van de sector overheid.

Domeinbeschrijving

De sector overheid volgens de definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). De cijfers hebben betrekking op inkomsten uitgaven, balans en financiële transacties, overheidsconsumptie en productie en bevatten detailleringen voor belastingontvangsten en sociale zekerheid. Waar mogelijk wordt een onderscheid naar subsectoren gemaakt. De uitgaven en de overheidsconsumptie worden verbijzonderd naar beleidsterrein volgens de internationale classificatie van overheidsfuncties (COFOG). Daarnaast worden gegevens over de overheidsschuld en het overheidssaldo volgens de excessive deficit procedure (EDP) van de Europese monetaire unie (EMU) gepubliceerd.
Tenslotte worden gegevens over sociale beschermingsuitkeringen gepubliceerd volgens de definities van het European system of integrated social protection statistics (ESSPROS).

Aanvang onderzoek

Deeluitkomsten worden gepubliceerd vanaf 1969.

Frequentie

De publicatiefrequentie varieert. De meeste gegevens worden jaarlijks gerapporteerd. In het kader van de EDP wordt twee maal per jaar gerapporteerd. Waar mogelijk worden ook kwartaaluitkomsten gepubliceerd.

Publicatiestrategie

Kwartaalgegevens worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Bij publicatie van het vierde kwartaal worden ook de cijfers van de eerste drie kwartalen bijgesteld.
De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd.
Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal gereviseerd: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

Brongegevens worden onder andere geleverd door de verschillende statistieken over de financiën van het rijk, provincies, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.
Globale structuur integratiekader
Het systeem van de nationale rekeningen is het integratiekader waarbinnen de gebruikte bronnen met elkaar worden geconfronteerd. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van aanbod- en gebruiktabellen en rekeningenstelsels. De gegevens van de overheidsfinanciën worden hier ingepast.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Goed. De gegevens sluiten aan bij de nationale rekeningen. In de nationale rekeningen is het correct weergeven van ontwikkelingen (groeivoeten, prijsmutaties) belangrijker dan het niveau van een variabele.

Revisies

De revisiestrategie van de nationale rekeningen wordt gevolgd. Bij een revisie worden nieuwe databronnen, methoden en internationale richtlijnen in de gehele tijdreeks verwerkt. Nieuwe internationale richtlijnen kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van nieuwe edities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR) of van het Handboek Overheidstekort en Overheidsschuld (Manual on Government Deficit and Debt).

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De kwaliteitsstrategie van de nationale rekeningen wordt gevolgd. De nationale rekeningen vormen een samenhangend en geïntegreerd geheel, waarin alle variabelen op een consistente wijze met elkaar samenhangen. Dit draagt in belangrijke mate bij aan kwaliteit en gebruiksmogelijkheden. De kwaliteit wordt bevorderd doordat de definitievergelijkingen die aan het systeem ten grondslag liggen het mogelijk maken om gegevens uit verschillende statistieken aan elkaar te relateren en met elkaar te confronteren. Als de uitkomsten van deze statistieken niet aansluiten, kan via integratie tot de meest plausibele schattingen worden gekomen.