Onderzoek Gezinsvorming 2003

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het Onderzoek Gezinsvorming 2003 (OG2003) is een survey-onderzoek. Doel van het OG2003 is informatie te verzamelen over het verloop van de relatie- en gezinsvorming in Nederland en de achtergronden daarvan. Deze informatie vormt een aanvulling op de uit de Gemeentelijke bevolkingsregisters afgeleide bevolkingsstatistieken. De informatie wordt onder meer gebruikt als bouwsteen voor de door CBS gepubliceerde nationale Bevolkings- en Huishoudensprognoses.

Doelpopulatie

Mannen en vrouwen van 18 tot en met 62 jaar, geboren in de periode 1940-1984.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode februari tot en met juni 2003.

Frequentie

Het onderzoek wordt om de vijf jaar gehouden.

Publicatiestrategie

Gewogen definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproef.

Waarnemingsmethode

De enquêtes van het OG2003 werden face-to-face afgenomen door CBS-enquêtrices met behulp van een elektronische vragenlijst.

Berichtgevers

De steekproeftrekking bestond uit meerdere trappen. In de eerste trap zijn, naar evenredigheid van het aantal personen, gemeenten getrokken uit de structuurtelling van de Nederlandse bevolking op 1 januari 2002. Uit de Gemeentelijke bevolkingsregisters zijn personen getrokken uit de geselecteerde gemeenten. Alle personen die geboren zijn in de periode 1940-1984 kwamen voor de steekproef in aanmerking.

Steekproefomvang

Van de getrokken steekproefpersonen (17,7 duizend) zijn met behulp van de gemeentecode en het A-nummer de naam en het adres opgevraagd. Totaal zijn er 14 221 adressen uitgezet. Uiteindelijke hebben 8 145 personen die zijn geboren in de periode 1940-1984 een volledige vragenlijst beantwoord. Dit is 57,3 procent van het totaal aantal uitgezette adressen. Van de non-respons (6 076 personen) heeft 58,3 procent geweigerd, was 18,3 procent niet thuis en resteerde een post ‘overig’ van 23,4 procent.

Controle- en correctiemethoden

Interne consistentie is in beperkte mate gecontroleerd.

Weging

Voor de weging waren de volgende achtergrondvariabelen beschikbaar: geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, stedelijkheid woongemeente, plaats in het huishouden, geboorteland, gerealiseerd kindertal voor vrouwen en woonprovincie, plus de vier grote steden. Het uiteindelijke weegmodel bevat geslacht, leeftijd, stedelijkheid, geboorteland, burgerlijke staat en gerealiseerd kindertal voor vrouwen. De gewichten zijn bepaald volgens de gegeneraliseerde regressiemethode.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Bij de interpretatie van de percentages uit steekproefonderzoek moet rekening worden gehouden met het feit dat de uitkomsten geen exacte afspiegeling hoeven te zijn van de populatie waaruit de steekproef is getrokken. Een aantal oorzaken, zoals non-respons en toevallige steekproeffouten, liggen hieraan ten grondslag. Dit betekent dat er marges rond de steekproefpercentages liggen. De percentages moeten daarom met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, vooral waar het relatief kleine aantallen respondenten betreft.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Binnen het onderzoek is cohortanalyse een belangrijk aspect. 

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Niet van toepassing.