Nieuwbouwwoningen, inputindex  2000 = 100

Wat behelst het onderzoek
Doel

Inzicht geven in de ontwikkeling van de bouwkosten van nieuwe woningen voor wat betreft de kostensoorten loon en materiaal.

Doelpopulatie

Nieuwe woningen

Statistische eenheid

Nieuwe woning

Aanvang onderzoek

1993. De cijfers zijn beschikbaar vanaf 1990.

Frequentie

Maand

Publicatiestrategie

De materiaalindexcijfers zijn gedurende 5 maanden voorlopig. De periode dat de loonindexcijfers voorlopig zijn, is afhankelijk van de snelheid waarmee de bij de bouwnijverheid betrokken cao’s worden afgesloten. Deze periode kan variëren van 4 tot circa 16 maanden na de verslagperiode. Het totaalindexcijfer blijft voorlopig totdat beide deelreeksen als definitief worden aangemerkt.

Hoe wordt het uitgevoerd
Soort onderzoek

De bron voor deze indexcijfers zijn gegevens die reeds bij het CBS aanwezig zijn. Afzonderlijke waarneming van  gegevens is dus overbodig. Het loonindexcijfer is gebaseerd op de ontwikkeling van de contractuele loonkosten in de bouwnijverheid. De materiaalcomponent is ontleend aan de statistiek Producentenprijzen.

Waarnemingsmethode

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

N.v.t.

Weging

De deelindex ‘materiaal’ wordt berekend door het samenwegen van prijsontwikkelingen van bepaalde productgroepen die beschikbaar zijn vanuit de statistiek Producentenprijzen. Het hiervoor gebruikte wegingschema is opgesteld op basis van de resultaten van een onderzoek naar kostenoverzichten van acht representatieve woningbouwprojecten. Daarbij is  het verbruik van bouwmaterialen voor vier verschillende typen woningen vastgesteld. Het betreft hier het gemiddelde gebruik van bouwmaterialen bij de bouw van:
• huurappartementen
• overige huurwoningen
• koopappartementen
• overige koopwoningen

Om vanuit de deelindexcijfers loon en materiaal te komen tot de Inputindex nieuwbouwwoningen wordt gebruik gemaakt van een wegingschema dat ontleend is aan de jaarlijkse productiestatistiek van de bouwnijverheid.

Wat is de nauwkeurigheid van de uitkomsten
Nauwkeurigheid

N.v.t.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten zijn volgtijdelijk vergelijkbaar. De volgtijdelijke vergelijkbaarheid van reeksen met verschillende basisperioden is mogelijk door koppeling van deze reeksen

Meer informatie

Methodenbeschrijving Inputprijsindexcijfer nieuwe woningen.