Nieuwbouwfasen woningen en niet-woningen

Doel

De statistiek Nieuwbouwfasen woningen en niet-woningen verschaft inzicht in aantallen woningen en niet-woningen die zich in de volgende bouwfasen bevinden: vergunning verleend, bouw begonnen, bouw nog niet gereed, vergunning ingetrokken.

Doelpopulatie

Woningen en niet-woningen met een omgevingsvergunning met activiteit bouwen voor nieuwbouw die nog niet zijn gereed gemeld.

Statistische eenheid

Woningen en niet-woningen.

Aanvang onderzoek

Januari 2012.

Frequentie

Kwartaal.

Publicatiestrategie

Kwartaalstatistieken: de gegevens worden 2 tot 4 maanden na de verslagperiode gepubliceerd en zijn voorlopig.
Jaarstatistieken: de definitieve gegevens worden 4 tot 5 maanden na de verslagperiode gepubliceerd. Dan worden tevens de kwartaalgegevens aangepast en als 'definitief' gepubliceerd.

Soort onderzoek

Integrale registratie.

Waarnemingsmethode

De waarnemingen zijn gebaseerd op informatie uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG), die elektronisch geleverd wordt door het Kadaster (beheerder).Gemeenten leveren de gegevens aan de LV BAG.

Berichtgevers

Gemeenten.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Niet van toepassing.

Weging

Niet van toepassing.

Nauwkeurigheid

Het CBS voert geen controle uit op volledigheid, deze verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten. Het CBS maakt geen schatting van onvolledige gegevens, en voert geen controle uit op non-respons. Controle wordt uitgevoerd door het Kadaster en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (driejaarlijkse audit).

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn in principe volgtijdelijk vergelijkbaar.

Vergelijkbaarheid andere statistieken

Door de overstap naar een andere bron en andere methodologische keuzes zijn de aantallen woningen met bouwvergunningen verleend afwijkend van de aantallen in de tabel Nieuwbouwwoningen, afgegeven vergunningen.

Deze verschillen worden veroorzaakt door:

  • andere definitie voor de statistische eenheid woning;
  • andere waarnemingsmethode. Vanaf 2012 is de BAG de bron; daarvoor werd gebruikgemaakt van enquêtering;
  • bij de statistiek Nieuwbouwwoningen wordt een ondergrens op de totale bouwkosten van de bouwvergunningen toegepast. In de BAG is dit gegeven niet aanwezig, waardoor bij deze statistiek geen grens op de bouwkosten wordt toegepast;
  • non-respons bij de enquêtes;
  • achterstand in registratie van bouwvergunningen in de BAG.

Vanwege bovenstaande redenen kan er eveneens geen directe relatie gelegd worden met de volgende  statistieken die eveneens over woningen gaan:

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Om te zorgen voor voldoende celvulling is er voor gekozen om niet te publiceren naar afzonderlijke gebruiksfuncties.
Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers.