Niet-financiële balansen

Wat behelst het onderzoek

Doel

De niet-financiële balansen geven een overzicht van de materiële en immateriële bezittingen van alle sectoren in de Nederlandse economie. Samen met de financiële balansen wordt via de niet-financiële balansen het nationale vermogen vastgesteld.
Daarnaast worden de niet-financiële balansen als input gebruikt voor productiviteitsanalyses. Voor het maken van goede ramingen van multifactorproductiviteit is het noodzakelijk om een goede statistiek van de niet-financiële balansen te hebben.

Domeinbeschrijving

In de niet-financiële balansen zijn ramingen opgenomen van vaste activa, voorraden, grond, olie- en gasreserves en duurzame consumptiegoederen. Duurzame consumptiegoederen vormen geen officieel onderdeel van de niet-financiële balans, maar zijn toch opgenomen vanwege het belang voor analysedoeleinden.

De niet-financiële balansen worden gepubliceerd voor de gehele economie en naar sectoren.

Aanvang onderzoek

Ramingen voor vaste activa worden al sinds langere tijd gemaakt en opgenomen in de nationale rekeningen. In 2004 is het onderzoek gestart naar ramingen voor de overige onderdelen op de niet-financiële balans.
De ramingen van de niet-financiële activa zijn nog niet helemaal volledig. Recreatiegrond en bouwgrond zijn de belangrijkste typen van niet-financiële activa die nog ontbreken. Ook aangekochte goodwill en kostbaarheden zijn niet opgenomen in de gepresenteerde niet-financiële balans. Om die reden is de waarde van de totale niet-financiële balans vooralsnog enigszins onderschat.

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

De niet-financiële balansen volgen de publicatiestrategie van de nationale rekeningen. Er zijn drie publicatiemomenten van de niet-financiële balansen, waarbij sprake is van steeds betere en meer gedetailleerde statistische informatie. Na afloop van het verslagjaar worden na 6, 18 en 30 maanden respectievelijk de voorlopige, nader voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd.
Nieuwe cijfers worden jaarlijks in juli gepubliceerd op StatLine, de elektronische database van het CBS. Tussentijdse wijzigingen worden ook via StatLine beschikbaar gesteld.

Hoe wordt het uitgevoerd
Belangrijkste bronnen

Diverse bronnen liggen ten grondslag aan de ramingen voor de niet-financiële balansen. Zo worden gegevens gebruikt van de aanbod- en gebruiktabellen, maar bijvoorbeeld ook gegevens met betrekking tot woz-waarden en gegevens uit de productiestatistieken.

Globale structuur integratiekader

De onderdelen van de niet-financiële balansen worden bepaald met diverse rekenmodellen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Met volgtijdelijke vergelijkbaarheid wordt de vergelijkbaarheid van cijfers over opeenvolgende perioden bedoeld. De niet-financiële balansen volgen de continuïteitsstrategie van de nationale rekeningen. Hierbij is het correct weergeven van ontwikkelingen belangrijker dan het niveau van een variabele. Noodzakelijke correcties van niveaus en nieuwe bronnen worden bij een revisie doorgevoerd.

Revisies

Eens in de vijf à tien jaar worden de nationale rekeningen aan een grondige revisie onderworpen. Bij een revisie worden voor een bepaald jaar alle niveaugrootheden opnieuw vastgesteld. Tevens worden nieuwe beschikbare bronnen en rekenmethoden doorgevoerd. Elke revisie wordt in een aparte publicatie toegelicht. De meest recente revisie is over verslagjaar 2010.

Bij een revisie van de nationale rekeningen worden de niet-financiële balansen ook gereviseerd.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

In de gebruikte rekenmodellen zijn enkele aannames gemaakt. Om het effect van de aannames te controleren zijn verschillende gevoeligheidsanalyses gemaakt. In deze analyses wordt gekeken in welke mate de resultaten veranderen als er andere aannames worden gemaakt.