Motorvoertuigen: uitval door sloop, export en buitenregistratiestelling

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van overzichten met informatie over Nederlandse voertuigen die uitvallen gedurende het verslagjaar, omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard. De redenen hiervoor zijn: sloop/demontage, export, of het buiten registratie stellen van het voertuig. De gegevens over (een deel van) de uitgevallen voertuigen zijn per voertuigcategorie uitgesplitst naar leeftijd van het voertuig, brandstofsoort, gewichtsklasse en regio.

De gedetailleerde gegevens over de uitval vormen een referentiekader voor andere onderzoeken op het gebied van verkeer en vervoer, zoals het onderzoek verkeersprestaties: auto's die op peildatum 1 januari van een jaar als uitgevallen staan geregistreerd, kunnen immers in het voorgaande jaar nog actief aan het verkeer hebben deelgenomen.
Daarnaast biedt de samenstelling van de uitval informatie over de afvalstoffenverwerking, zoals de omvang van het aantal voertuigen dat voor demontage/sloop worden aangeboden (voertuigwrakken).

Doelpopulatie

Alle voertuigen met een Nederlands kenteken waarvan het kenteken/kentekenbewijs gedurende het verslagjaar ongeldig is verklaard wegens sloop, export of omdat het voertuig buiten de registratie is geplaatst (bijvoorbeeld omdat voertuigen alleen buiten de openbare weg worden gebruikt zoals cross-auto’s).

Statistische eenheid

Elk voertuig waarvan het kenteken/kentekenbewijs in het verslagjaar ongeldig is verklaard.

Frequentie

De gegevens over het voertuigenpark, waaronder ook de gegevens van voertuigen waarvan het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard, worden jaarlijks geleverd door de Dienst Wegverkeer (RDW).Deze statistiek wordt jaarlijks op StatLine geactualiseerd.

Publicatiestrategie

Detailinformatie verschijnt jaarlijks in definitieve vorm in vier StatLine-publicaties:

  • Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval naar leeftijd auto
  • Motorvoertuigen; sloop van voertuigen naar brandstofsoort
  • Motorvoertuigen; sloop van voertuigen naar gewichtsklasse
  • Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval per regio

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op integrale tellingen van gegevens uit het kentekenregister van de RDW (Dienst Wegverkeer). Op basis van deze registratie worden tellingen gemaakt van alle voertuigen waarvan het kenteken ongeldig is verklaard in het onderzoeksjaar en die op 1 januari van het verslagjaar in het kentekenbestand voorkomen.

Waarnemingsmethode

Het CBS ontvangt jaarlijks van de RDW de basisgegevens uit het kentekenregister in digitale vorm.

Berichtgevers

De statistieken over het motorvoertuigenpark zijn gebaseerd op de gegevens uit het kentekenregister van RDW. 

Steekproefomvang

Het betreft een integrale telling van alle voertuigen uit het kentekenregister van de RDW waarvan het kenteken ongeldig is verklaard (uitval). Bij het bepalen van de uitval worden de volgende ongeldig verklaarde kentekens niet geteld:

  • Ongeldig gemaakte bijzondere kentekens zoals omschreven in artikel 4 van Hoofdstuk 2 van het Kentekenreglement, met uitzondering van die welke worden genoemd in lid 5 (ZZ-kentekens).
  • Ongeldig verklaarde kentekens die zijn afgegeven voor voertuigen in gebruik bij de Nederlandse strijdkrachten en bij in Nederland gelegerde militaire organisaties (NATO, AFNORTH e.d.).
  • Kentekens waarvan het voertuig gestolen of vermist is.

Controle- en correctiemethoden

Na ontvangst van de basisgegevens worden bepaalde logische controles uitgevoerd op technische kenmerken van het voertuig (relatie tussen gewicht, laadvermogen en model) en demografische kenmerken van de eigenaar (postcode en woonplaats).

Weging 

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Niet van toepassing.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn door het consequent toepassen van definities en methoden in de tijd, volgtijdelijk vergelijkbaar vanaf 2000 (stand 1 januari 2001).

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Niet van toepassing.