Mineralen en mestwetgeving

Wat behelst het onderzoek

Doel

Informatie samenbrengen over de uitvoering en resultaten van het mest- en ammoniakbeleid in de Monitor Mineralen en Mestwetgeving. De monitor wordt gemaakt in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Doelpopulatie 

Maatregelen om de regionale en landelijke mineralenoverschotten in de landbouw te beperken (met name aangiften in het kader van het Mineralenaangiftensysteem MINAS, mestproductie- en dierrechten, mestafzetovereenkomsten). Het gaat hierbij om de inspanningen door de landbouw, de inzet van instrumenten en inspanningen van de overheid, en de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu.

Statistische eenheid 

Hoeveelheden stikstof en fosfaat (productie, overschot, afzet).

Aanvang onderzoek 

2000.

Frequentie 

Onregelmatig.

Publicatiestrategie

De publicatie Monitor Mineralen en Mestwetgeving verschijnt jaarlijks in gedrukte vorm en is ook beschikbaar als pdf op de CBS-website.  De uitkomsten van enkele onderwerpen verschijnen ook in drie StatLine-publicaties (Mestproductie- en dierrechten, Mineralenaangiftesysteem (MINAS) en Mestafzetovereenkomsten).

De gegevens over 1997 (en voorgaande jaren), 1998 en 1999 zijn opgenomen in respectievelijk de eerste, tweede en derde monitoringsrapportage (IKC-Landbouw, 1999; IKC-Landbouw, 2000; Boomaerts et al., 2001).

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevensbronnen, die in een aantal gevallen door de gegevensleveranciers speciaal voor dit doel zijn bewerkt. Dit geldt in het bijzonder voor de grote hoeveelheid MINAS-gegevens, afkomstig van de Dienst Regelingen (LNV).

Waarnemingsmethode 

Niet van toepassing.

Berichtgevers

Dienst Regelingen (LNV); Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); Bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonderzoek (Blgg).

Steekproefomvang 

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden 

Niet van toepassing.

Weging 

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid 

Door de grote verscheidenheid aan gegevens is het niet  mogelijk om over de nauwkeurigheid een eenduidige uitspraak te doen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De volgtijdelijke vergelijkbaarheid is sterk gerelateerd aan het onderwerp. Voor bijvoorbeeld de algemene ontwikkelingen in de landbouw (bedrijven, arealen) is de volgtijdelijke vergelijkbaarheid groot. Voor de MINAS-gegevens is dit niet het geval. Dit heeft onder andere te maken met wijzigingen in de wetgeving, zoals de mate waarin bedrijven aangifteplichtig zijn. Dit veroorzaakt grote schommelingen in de omvang van de populatie. Daarnaast worden de MINAS-gegevens ontleend aan een 'dynamisch bestand'. Dit betekent dat de resultaten kunnen veranderen naarmate meer aangiften zijn gecontroleerd en afgehandeld.

Beschrijving kwaliteitsstrategie 

De samengebrachte informatie in de monitoringsrapportage wordt voorgelegd aan een deskundigengroep van diverse instituten, diensten en instanties. Zonodig vindt nadere gegevensanalyse plaats, eventueel via terugkoppeling naar de gegevensleveranciers.