Milieurekeningen: minerale reserves

Wat behelst het onderzoek

Doel

Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks een rekening op met fysieke gegevens over de beschikbare energiereserves en jaarlijkse veranderingen daarin.

Domeinbeschrijving

Deze statistiek omvat de aardgas- en aardoliereserves op Nederlands grondgebied, hetgeen dus inclusief het continentaal plat is.

Aanvang onderzoek

De gegevens zijn beschikbaar vanaf 1987.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De cijfers worden jaarlijks op StatLine gepubliceerd. Ook zijn de resultaten opgenomen in de publicatie Environmental accounts of the Netherlands.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

De voornaamste bron is de jaarlijkse publicatie Delfstoffen en aardwarmte in Nederland (voorheen Olie en gas in Nederland) van TNO in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Globale structuur integratiekader

De reserves zijn gestructureerd als een fysieke balans, hetgeen impliceert dat de eindbalans van elk jaar gelijk moet zijn aan de beginbalans van het volgende jaar, hetgeen een confrontatie mogelijk maakt.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Revisie

De waarde van de reserves in een bepaald jaar vormt de beste schatting voor dat jaar gegeven de op dat moment beschikbare informatie. De balans laat zien hoe de reserve schattingen van jaar tot jaar veranderingen als gevolg van onder andere winning, maar ook door bijstellingen van schattingen van reeds bestaande reserves vanwege veranderende technische (bijvoorbeeld nieuwe technieken) en economische omstandigheden (andere marktomstandigheden).

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Data omtrent winning uit de reserve balansen kunnen worden geconfronteerd met data uit de energiebalansen.