MBO schoolverlaters op de arbeidsmarkt

Wat behelst het onderzoek
Doel

De statistiek over mbo schoolverlaters op de arbeidsmarkt geeft enerzijds inzicht in de achtergrondkenmerken van de mbo schoolverlaters en anderzijds in de bestemming ná het schoolverlaten. Het gaat hierbij om mbo schoolverlaters uit een bepaald studiejaar (excl. bol-deeltijd) die in het jaar volgend op het beschreven studiejaar niet meer ingeschreven staan in het bekostigd onderwijs.

Doelpopulatie

De populatie voor dit onderzoek bestaat uit mbo-leerlingen die voltijd mbo-onderwijs volgen en vervolgens het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder of met een mbo-diploma op niveau 1, 2, 3 of 4 dat zij in hun laatste studiejaar behaald hebben.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Over mbo schoolverlaters op de arbeidsmarkt zijn voor het eerst cijfers gepubliceerd over het studiejaar 2007/'08, met peilmomenten van de arbeidsmarkt: 1 oktober 2008, 2009, 2010.

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

Jaarlijks worden direct definitieve cijfers gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Beschrijvend onderzoek op basis van registerinformatie.

Waarnemingsmethode

De gegevens zijn gebaseerd op inschrijvingsgegevens van het basisjaar en het daaropvolgende studiejaar binnen het door de overheid bekostigde middelbaar beroepsonderwijs. Alleen voltijd leerlingen uit het basisjaar die het daaropvolgende studiejaar geen onderwijs meer volgen zijn opgenomen in de populatie. De gegevens van het basisjaar zijn gebaseerd op de aantallen leerlingen in de onderwijsnummerbestanden van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): het BRON-MBO, exclusief de leerlingen die ingeschreven staan als bol-deeltijd en de leerlingen die geen onderwijs volgden, maar slechts ingeschreven staan voor het doen van een examen (extraneï). Van alle leerlingen die op 1 oktober van het basisjaar staan ingeschreven wordt nagegaan of zij in het volgende studiejaar nog onderwijs volgen (dat wil zeggen: op 1 oktober staan ingeschreven). Om te bepalen of leerlingen in het basisjaar een mbo-diploma behaald hebben, wordt gebruik gemaakt van de mbo-examenresultaten. Deze worden in principe per kalenderjaar opgenomen in BRON-MBO, dat bestaat sinds het schooljaar 2004/'05. De arbeidsmarktgegevens en de woongemeentegegevens in deze tabel zijn afkomstig uit het Sociaal Statistisch Bestand.

Berichtgevers

Het CBS ontvangt zowel van de IB-Groep als van DUO bestanden met de door hen verzamelde gegevens over leerlingen en geslaagden in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

DUO controleert de gegevens die zij van haar berichtgevers ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zo nodig in overleg met hen verbeteringen aan in het bronbestand. Na ontvangst van ééncijferbestanden van DUO worden door het CBS aan deze bronbestanden persoonsgegevens uit de GBA en het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) gekoppeld.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten
Nauwkeurigheid

De voorlopige cijfers wijken doorgaans minder dan 2 procent af van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers geven een juist beeld van de werkelijkheid.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Nog niet van toepassing.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De door de DUO geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door specialisten van het CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in onderling overleg alsnog verbeteringen in het bronbestand aangebracht.