MBO-gediplomeerde schoolverlaters op de arbeidsmarkt

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek over mbo-gediplomeerde schoolverlaters op de arbeidsmarkt geeft enerzijds inzicht in de achtergrondkenmerken van de mbo-gediplomeerde schoolverlaters en anderzijds in de bestemming ná het schoolverlaten. Het gaat hierbij om mbo-gediplomeerden uit een bepaald studiejaar (excl. bol-deeltijd) die in het jaar volgend op het beschreven studiejaar niet meer ingeschreven staan in het bekostigd onderwijs. Het diploma betreft het diploma dat behaald is in het beschreven studiejaar.

Doelpopulatie

De populatie voor dit onderzoek bestaat uit mbo-leerlingen die voltijd
mbo-onderwijs volgen en vervolgens het (bekostigd) onderwijs verlaten met een mbo-diploma op niveau 1, 2, 3 of 4 dat zij in hun laatste studiejaar behaald hebben..

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Over mbo-gediplomeerde schoolverlaters op de arbeidsmarkt zijn voor het eerst cijfers gepubliceerd over het studiejaar 2004/'05, met peilmoment van de arbeidsmarkt: eind september 2005.

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

Jaarlijks worden direct definitieve cijfers gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Beschrijvend onderzoek op basis van registerinformatie.

Waarnemingsmethode

De gegevens zijn gebaseerd op de directe door- en uitstroom tussen twee opeenvolgende studiejaren (vanaf nu te noemen: het basisjaar en het daaropvolgende studiejaar) binnen het door de overheid bekostigde middelbaar beroepsonderwijs. Alleen voltijd leerlingen uit het basisjaar die het daaropvolgende studiejaar geen onderwijs meer volgen ‚n in het bezit zijn van een mbo-diploma dat behaald is in het basisjaar, zijn opgenomen in de populatie.
De gegevens van het basisjaar zijn gebaseerd op de aantallen leerlingen in de onderwijsnummerbestanden van de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): het BRON-MBO, exclusief de leerlingen die ingeschreven staan als bol-deeltijd en de leerlingen die geen onderwijs volgden, maar slechts ingeschreven staan voor het doen van een examen (extrane‹). Van alle leerlingen die op 1 oktober van het basisjaar staan ingeschreven wordt nagegaan of zij in het volgende studiejaar nog onderwijs volgen (dat wil zeggen: op 1 oktober staan ingeschreven) en of zij in het basisjaar (1 oktober t/m 30 september) een mbo-diploma hebben behaald.
Om te bepalen of leerlingen op 1 oktober van het studiejaar volgend op het basisjaar nog onderwijs volgen wordt gebruik gemaakt van dezelfde methode als bij het onderzoek naar Voortijdig Schoolverlaters. Van de groep die het onderwijs verlaat (schoolverlaters) wordt nagegaan of zij in het basisjaar een mbo-diploma behaald hebben. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de mbo-examenresultaten. Deze worden in principe per kalenderjaar opgenomen in BRON-MBO, dat bestaat sinds het schooljaar 2004/'05.
De arbeidsmarktgegevens en de woongemeentegegevens in deze tabel zijn afkomstig uit het Sociaal Statistisch Bestand.

Berichtgevers

Het CBS ontvangt zowel van de IB-Groep als van Cfi (een agentschap van het Ministerie van OCW) bestanden met de door hen verzamelde gegevens over leerlingen en geslaagden in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

De IB-Groep controleert de gegevens die zij van haar berichtgevers ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zonodig in overleg met hen verbeteringen aan in het bronbestand. Dezelfde procedure wordt uitgevoerd door Cfi bij het samenstellen van de ééncijferbestanden. Na ontvangst worden door het CBS aan deze bronbestanden persoonsgegevens uit de GBA en het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) gekoppeld.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Doordat de verschillende bestanden (nog) niet altijd even volledig zijn en door administratieve onvolkomenheden, is het aantal leerlingen dat wordt teruggevonden in de onderwijsnummerbestanden lager dan het werkelijk aantal leerlingen. Onderstaande percentages geven aan wat het (geschatte) aandeel is van de totale populatie:
- mbo; ingeschreven 2004/'05: 91%;
- mbo; gediplomeerden 2004: 76%;
- mbo; gediplomeerden 2005: 96%;
- mbo; gediplomeerde schoolverlaters bol-voltijd 2004/'05: 75%;
- mbo; gediplomeerde schoolverlaters bbl 2004/'05: 71%.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Nog niet van toepassing.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De door de IB-Groep en Cfi geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door specialisten van het CBS gecontroleerd. Zonodig worden in onderling overleg alsnog verbeteringen in het bronbestand aangebracht.