Kosten en financiering rechtsbescherming en veiligheid

Wat behelst het onderzoek

Doel

Inzicht geven in de uitgaven van overheidsinstellingen op het terrein van rechtsbescherming en veiligheid.

Doelpopulatie

Ministeries, agentschappen, gemeenten, politieregio's

Statistische eenheid

Diverse overheidsinstellingen

Aanvang onderzoek

1990

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

Nieuwe voorlopige cijfers worden jaarlijks, met uitzondering van gemeenten en Rijksgebouwendienst, in november gepubliceerd, Definitieve cijfers zijn, met uitzondering van gemeenten en Rijksgebouwendienst, 12 maanden na publicatie van deze voorlopige cijfers beschikbaar. Definitieve cijfers voor gemeenten en Rijksgebouwendienst zijn 24 maanden na publicatie van voorlopige cijfers beschikbaar. Cijfers van de afgelopen twee publicatiejaren zijn samengesteld op basis van realisatiecijfers van de betreffende instellingen. Een uitzondering hierop zijn uitgaven van gemeenten en rijksgebouwendienst van het afgelopen publicatiejaar, waar voor uitsluitend begrotingscijfers beschikbaar zijn. Cijfers over het huidige publicatiejaar zijn samengesteld op basis van begrotingen van de betreffende instanties.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Secundaire analyse

Waarnemingsmethode

Rechtstreekse aanlevering, secundaire bronnen

Berichtgevers

Ministerie van Justitie, Ministerie van Defensie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeenten, regionale politiekorpsen.

Gebruikte bronnen

Voorlopige cijfers van de Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Defensie zijn afkomstig uit de Rijksbegrotingen van de betreffende Ministeries. Definitieve cijfers van deze Ministeries zijn afkomstig uit de Rijksbegrotingen of uit de slotwet van de betreffende Ministeries. Cijfers over gemeenten zijn afkomstig uit andere CBS-publicaties met betrekking tot gemeenterekeningen en -begrotingen. Cijfers over politieregio’s zijn afkomstig uit de landelijke begrotingen- en baten-lastenrekeningen aangeleverd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Cijfers over de Rijksgebouwendienst (RGD) zijn samengesteld op basis van uitgaven aan de RGD die vier justitiële diensten in hun jaarverslagen weergegeven.

Steekproefomvang

Integrale waarneming

Controle- en correctiemethoden

Compleetheid opgave wordt nagegaan door het raadplegen van internetsites van de betreffende overheidsinstellingen.

Weging

Niet van toepassing