Kortetermijnstatistiek industrie

Doel

De maandstatistiek van de industrie geeft snel informatie over de economische ontwikkelingen in de industrie. Deze enquête is het belangrijkste bestanddeel voor de berekening van de maandelijkse productie-index, een belangrijke indicator voor de ontwikkeling van de conjunctuur. De volgende indicatoren worden opgeleverd:

  • Omzet: De omzet betreft de factuurwaarde (exclusief btw) van de aan derden verkochte zelfvervaardigde of geassembleerde goederen en opbrengsten van diensten. De omzet is vermeerderd met accijns, BPM, verpakkingskosten en vrachtkosten en verminderd met kortingen en bonussen. De totale omzet wordt gesplitst naar omzet binnenland en omzet
    buitenland. Omzet buitenland betreft de rechtstreekse uitvoer van industriële bedrijven. Uitvoer via exporteurs of andere niet-industriële bedrijven is begrepen in omzet binnenland.
  • Orders: De orderontvangst betreft de waarde (exclusief btw) van de geaccepteerde industriële orders in de verslagperiode. De gegevens worden verzameld bij industriële ondernemingen, maar niet bij alle bedrijfsafdelingen binnen de industrie.

Doelpopulatie

Alle bedrijven met als hoofdactiviteit industrie, die in de betreffende maand actief zijn geweest. De bedrijven in de doelpopulatie zitten in de volgende sbi’s: 15-37.

Steekproefeenheid

Bedrijfseenheid

Aanvang onderzoek

n.v.t.

Frequentie

Maandelijks

Publicatiestrategie

Maandelijks van iedere branche de omzetindices en afhankelijk van de branche ook ordersindices.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Onderzoek op basis van integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Eigen CBS-enquête. Berichtgevers kunnen de gegevens zowel schriftelijk als elektronisch insturen.

Berichtgevers

Ruim 5 500 bedrijven met 20 of meer werknemers in dienst krijgen van het CBS aan het eind van de verslagperiode een enquêteformulier toegestuurd.

Steekproefomvang

n.v.t.

Controle- en correctiemethoden

De ingestuurde vragenlijsten worden aan een plausibiliteitsonderzoek onderworpen.

Weging

Voor de berekening van de publicatiecijfers wordt opgehoogd naar het totaal aantal bedrijven in de verslagperiode. Voor niet-responderende bedrijven wordt per bedrijf een inschatting gemaakt. Bij deze inschatting wordt gebruik gemaakt van gegevens uit voorgaande waarneemperiodes en ontwikkelingen binnen de branche.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

n.v.t.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

n.v.t

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Respons: de responseisen van de korte-termijn statistieken zijn uitgedrukt in omzetrespons: “de som van de ontvangen omzet als percentage van de totaal verwachte omzet.” De responseisen verschillen per publicatiemoment. De responseis voor het voorlopige cijfer is 75 procent, voor het nader voorlopige cijfer 80 procent en voor het definitieve cijfer 85 procent. Als er een verschil is tussen de voorlopige en definitieve cijfers, moet dat worden toegeschreven aan het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal