JeugdzorgPlus

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van landelijke statistische uitkomsten over het aantal jongeren dat gedurende het jaar een of meerdere trajecten JeugdzorgPlus in het kader van de Wet op de Jeugdzorg (2005) ontvangen heeft, uitgesplitst naar persoonskenmerken.

Doelpopulatie

Personen aan wie gedurende (een deel van) het verslagjaar een vorm van JeugdzorgPlus in het kader van de Wet op de Jeugdzorg (2005) verleend is. In de regel zijn dit personen met een leeftijd tot 18 jaar, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen personen tot 21 jaar ook JeugdzorgPlus ontvangen. In ongeveer 98% van de gevallen zijn dit alleen personen die op enig moment in het verslagjaar ingeschreven zijn geweest in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

2012.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Cijfers over het meest recente verslagjaar komen als voorlopige cijfers in de diverse StatLine-tabellen. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorgaande verslagjaar vervangen door definitieve cijfers.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

In dit onderzoek wordt het aantal jongeren afgeleid uit trajectgegevens van de instellingen voor JeugdzorgPlus, die door Jeugdzorg Nederland verzameld zijn. Deze registratiegegevens worden gecombineerd en aangevuld met gegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS en gegevens uit de GBA. Voor de personen die nooit ingeschreven zijn geweest in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) zijn de persoonskenmerken zoveel mogelijk gebaseerd op de registergegevens.

Waarnemingsmethode

Bestanden met gegevens uit registraties worden elektronisch aan het CBS geleverd.

Berichtgevers

Alle instellingen voor JeugdzorgPlus, via Jeugdzorg Nederland.

Steekproefomvang

Geen steekproef. JeugdzorgPlus wordt volledig waargenomen.

Controle- en correctiemethoden

Er is aangenomen dat de opgaven van alle berichtgevers volledig zijn. Er is gecorrigeerd voor eventuele dubbeltellingen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het betreft een integrale waarneming. De nauwkeurigheid van de statistiek is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de registraties bij de instellingen voor JeugdzorgPlus. De absolute aantallen jongeren in de StatLine-tabel zijn afgerond op vijftallen en de absolute aantallen dagen op tientallen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Geen bijzonderheden.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitkomsten van statistisch onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel na aanpassing, akkoord zijn bevonden. Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen zijn deze geconfronteerd met uitkomsten uit andere bronnen.