IOW-uitkeringen

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek geeft inzicht in het aantal uitkeringen dat verstrekt wordt in het kader van de Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW).

Doelpopulatie

Alle uitkeringen verstrekt aan personen rechtens de IOW.

Statistische eenheid

Uitkering.

Aanvang onderzoek

December 2009.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

De cijfers worden twee maanden na de verslagperiode gepubliceerd. De twee meest recente verslagmaanden zijn hierbij altijd voorlopig.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Niet van toepassing. Er wordt gebruik gemaakt van administratieve gegevens.

Waarnemingsmethode

Secundaire, integrale waarneming.

Berichtgevers

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Steekproefomvang

Niet van toepassing. Het UWV levert een integrale registratie aan.

Controle- en correctiemethoden

In het statistisch proces vinden zowel een technische controle plaats op het waardenbereik van de velden in de records als een statistische controle waarbij bepaalde volgtijdelijke ontwikkelingen tussen opeenvolgende verslagmaanden worden beoordeeld.

Weging

Niet van toepassing. De gegevens hebben een integraal karakter en zijn daarom niet opgehoogd of gewogen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Aangezien de volledige populatie wordt waargenomen uit de uitkeringsregistraties van het UWV is de kwaliteit goed tot zeer goed. Bij variabelen die in de registratie zijn opgenomen maar niet van belang zijn voor het vaststellen van het recht en de hoogte van de uitkering, kan de kwaliteit in een aantal gevallen wat minder zijn.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er is controle op de interne consistentie en volledigheid. De juistheid van de informatie wordt getoetst aan de door de berichtgever gepubliceerde informatie.

Meer informatie

Niet van toepassing.