Investeringsverwachtingen

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het doel van het onderzoek is inzicht verschaffen in de verwachtingen van ondernemers over hun (toekomstige) investeringen. Daartoe wordt beschreven wat de totale waarde (in lopende prijzen) van de materiële vaste activa is, die ondernemers verwachten in het lopende kalenderjaar in gebruik te nemen. Het gaat daarbij om in eigendom te verkrijgen activa.

Doelpopulatie

De populatie van het onderzoek betreft alle in het verslagjaar actieve bedrijven met 10 of meer werkzame personen (GK-SBS 40 en hoger) in de Nijverheid en energie (CBS-Standaard Bedrijfsindeling 2008; 06-43).

Statistische eenheid

Bedrijf. De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.
Uit deze definitie en vooral uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzoveel bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ten behoeve van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.
In de officiële CBS terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd, bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.
De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.

Aanvang onderzoek

In zijn huidige vorm bestaat het onderzoek sinds 2000. De uitkomsten vanaf 2000 vormen een volgtijdelijke vergelijkbare reeks. De statistiek ‘investeringsverwachtingen’ bestaat echter al sinds 1968.

Frequentie

De frequentie waarmee de gegevens verzameld worden is jaarlijks.

Publicatiestrategie

De investeringsgegevens over jaar T kennen het volgende publicatieschema:

• Medio jaar T:
Verwachting T (definitief)
Realisatie T min 1 (voorlopig cijfer)
Realisatie T min 2 (definitief)

• Aan het einde van jaar T:
Realisatie T min 1 (Nader voorlopig)

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Het onderzoek ‘investeringsverwachtingen’ betreft een steekproefonderzoek. Voor dit onderzoek is op basis van SBI en bedrijfsomvang een gestratificeerde steekproef getrokken uit de populatie. Bedrijven met 10 of meer werkzame personen zijn integraal betrokken in het onderzoek.

Waarnemingsmethode

De gegevens in het onderzoek worden verzameld doormiddel van elektronische enquêtering van bedrijven.

Berichtgevers

De bedrijven verstrekken de gegevens aan het CBS.

Steekproefomvang

De steekproeffractie van de enquête investeringsverwachtingen bedraagt doorgaans zo’n 75 procent, dat wil zeggen dat een kwart van de bedrijven uit de populatie meegenomen wordt in het onderzoek. De steekproef omvat daarmee ca. 10.000 bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

Opgaven van bedrijven worden beoordeeld op plausibiliteit, volledigheid en consistentie. Niet (tijdig) responderende bedrijven worden meegenomen in het weegproces.

Weging

De populatieschatting komt tot stand door middel van een zogenaamde directe schatter. Dit betekent dat de investeringen die waargenomen zijn in de steekproef worden vermenigvuldigd met N/n, waarbij N staat voor het aantal bedrijven in de populatie en n voor het aantal responderende bedrijven.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gevolgde methode bij de statistische verwerking van de steekproefgegevens is erop gericht de volgtijdelijke vergelijkbaarheid van de uitkomsten te garanderen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Bij het tot stand komen van de statistiek wordt gebruik gemaakt van controle- en correctiemethoden, nauwkeurigheidsonderzoek en gezorgd voor een zo hoog mogelijke respons.