In- en uitvoer; waarde, prijs en volume, index 2010 = 100 en mutaties

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het geven van informatie over de waarde-, volume- en prijsontwikkeling van het totaal van de in- en uitvoer van goederen per maand.

Domeinbeschrijving

Het onderzoek gaat over het totaal van de in- en uitvoer van goederen.

Aanvang onderzoek

De reeks met als basisjaar 2010 begint in januari 1990 en is op 28 juni 2013 voor het eerst gepubliceerd.

Frequentie

Maandelijks

Publicatiestrategie

De cijfers worden ongeveer zes tot zeven weken na afloop van de verslagmaand gepubliceerd. Acht tot negen weken na afloop van de verslagmaand volgt een update waarbij de laatste drie verslagmaanden worden bijgesteld. De waardegegevens worden ongeveer acht maanden na afloop van het verslagjaar definitief. De volume- en prijsgegevens worden definitief na de definitieve jaarraming van de Nationale rekeningen.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

De basis voor de berekening van de maandelijkse volume-ontwikkeling van het totaal van de in- en uitvoer van goederen is de waarde zoals die gemeten wordt in de maandstatistiek van de internationale handel. Om tot een volume van de in- en uitvoer van goederen te komen wordt de waarde voor prijsveranderingen gecorrigeerd. De prijsontwikkelingen (deflatoren) die hiervoor gebruikt worden, zijn afgeleid uit de maandelijks gemeten producentenprijzen, wegingen uit de Kwartaalrekeningen en wegingen uit de waardecijfers van de in- en uitvoer.

De maandelijkse waarde- en volumecijfers worden met behulp van het programma Census X12-ARIMA gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen.

De voor verschillen in werkdagpatronen gecorrigeerde maandelijkse volumecijfers uit dit onderzoek kunnen een andere ontwikkeling geven dan het in de Kwartaalrekeningen geïntegreerde volume van de in- en uitvoer van goederen. Het in de Kwartaalrekeningen geïntegreerde volumecijfer is niet voor verschillen in werkdagpatronen gecorrigeerd. Daarnaast kan door het integratieproces in de Kwartaalrekeningen afgeweken worden van de waardecijfers van de maandstatistiek van de internationale handel.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Vergelijkbaarheid

De cijfers zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Revisies

De in- en uitvoercijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal van de maandstatistiek van de internationale handel en de producentenprijzen.
Bovendien worden de prijsontwikkelingen per maand achteraf aangepast aan die van de in- en uitvoer van goederen in de Kwartaalrekeningen en Nationale rekeningen. Een in de vijf á tien jaar vindt een revisie van de Nationale rekeningen plaats.