Hoger Onderwijs uitstromers op de arbeidsmarkt

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek over ho uitstromers op de arbeidsmarkt geeft enerzijds inzicht in de achtergrondkenmerken van de ho uitstromers en anderzijds in de bestemming ná het uitstromen. Van deze uitstromers is onderzocht wat de arbeidsmarktpositie is direct, een jaar en twee jaar na uitstroom. Van de uitstromers worden de volgende kenmerken bijgehouden, uitstroom met of zonder diploma, leeftijd, herkomstgroepering, studierichting, vooropleiding en studieduur.

Doelpopulatie

In dit onderzoek zijn studenten van hbo- of wo-studies betrokken, die uitstromen uit het onderwijs. Dat wil zeggen dat ze op 1 oktober van een studiejaar zijn ingeschreven in hbo of wo, en 1 oktober één jaar later niet meer zijn ingeschreven in het bekostigde onderwijs. Enkel de studenten die in Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen zijn vormen onderdeel van de populatie in deze tabellen.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

In StatLine staan over uitstromers vanaf studiejaar 1999 tot en met 2007 gegevens over voltijd afgestudeerden naar arbeidsmarktpositie. Vanaf  2006 is een nieuwe reeks gestart over alle uitstromers. Dus inclusief uitstromers die zonder diploma het hoger onderwijs hebben verlaten en studenten die in deeltijd het onderwijs hebben gevolgd.

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

Jaarlijks worden definitieve cijfers gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Beschrijvend onderzoek op basis van registerinformatie.

Waarnemingsmethode

De gegevens zijn gebaseerd op inschrijvingsgegevens van het basisjaar en het daaropvolgende studiejaar binnen het door de overheid bekostigde hoger onderwijs. Studenten uit het basisjaar die het daaropvolgende studiejaar geen bekostigd onderwijs meer volgen zijn opgenomen in de populatie. De gegevens van het basisjaar zijn gebaseerd op het ééncijferbestand hoger onderwijs met studenten uit het CRIHO (Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs)  van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Van alle studenten die op 1 oktober van het basisjaar staan ingeschreven wordt nagegaan of zij in het volgende studiejaar nog bekostigd onderwijs volgen (dat wil zeggen: op 1 oktober staan ingeschreven). Om te bepalen of studenten in het basisjaar een ho-diploma behaald hebben, wordt gebruik gemaakt van de ho-examenresultaten. Deze zijn opgenomen in CRIHO, dat bestaat sinds het studiejaar  1982/'83. Vanaf 2014/’15 maken wij gebruik van BRON-HO. De arbeidsmarktgegevens in deze tabel zijn afkomstig uit het Sociaal Statistisch Bestand.

Berichtgevers

Het CBS ontvangt zowel van de IB-Groep als van DUO bestanden met de door hen verzamelde gegevens over studenten en geslaagden in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

DUO controleert de gegevens die zij van haar berichtgevers ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zo nodig in overleg met hen verbeteringen aan in het bronbestand. Na ontvangst van ééncijferbestanden van DUO worden door het CBS aan deze bronbestanden persoonsgegevens uit de BRP en het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) gekoppeld.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De voorlopige cijfers wijken doorgaans minder dan 2 procent af van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers geven een juist beeld van de werkelijkheid.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Nog niet van toepassing.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De door de DUO geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door specialisten van het CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in onderling overleg alsnog verbeteringen in het bronbestand aangebracht.