Hernieuwbare energie

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van een totaaloverzicht van hernieuwbare energie in Nederland.

Doelpopulatie

Alle installaties die hernieuwbare energie produceren en/of verbruiken.

Statistische eenheid

Installaties

Aanvang onderzoek

Omstreeks 1990

Frequentie

Eenmaal per jaar
Windenergie ook op maandbasis.

Publicatiestrategie

In februari verschijnen de voorlopige cijfers over hernieuwbare elektriciteit in het voorgaande jaar. Uiterlijk half mei verschijnen de voorlopige cijfers over hernieuwbare energie totaal in het voorafgaande jaar. Deze voorlopige cijfers betreffen alleen de hoofdlijnen. In juni verschijnen nader voorlopige cijfers met informatie over alle details. In december verschijnen de definitieve cijfers van het voorafgaande jaar. Alle cijfers worden gepubliceerd op StatLine. Cijfers met nieuwswaarde, in ieder geval de voorlopige cijfers, worden ook als artikel op internet op de homepage van het CBS naar buiten gebracht. Aan het eind van de zomer verschijnt een rapport met tijdreeksen met nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar, een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen, vergelijkingen met andere Europese landen en een uitgebreide methodologische verantwoording.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Hernieuwbare energie wordt gebruikt via een heel scala aan verschillende combinaties van bronnen (zoals wind en biomassa) en technieken (zoals windmolens en houtkachels). Het soort onderzoek verschilt per combinatie van bron en techniek. Indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van registraties en/of informatie uit andere CBS-statistieken. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de administratie achter de certificaten voor Garanties van Oorsprong voor groene stroom van CertiQ en de enquêtes voor de winning, omzetting en het verbruik van energie welke onder andere worden gebruikt voor de elektriciteitsbalans en de energiebalans. Voor zonne-energie, warmtepompen en houtkachels groter dan 18 kW worden de leveranciers van de gerelateerde hernieuwbare energiesystemen benaderd. Voor sommige technieken worden kentallen gebruikt om de lastig waarneembare doelvariabelen (hernieuwbare energieproductie van grote aantallen kleine installaties) te relateren aan gemakkelijk waarneembare variabelen (capaciteit van installaties). Deze kentallen zijn vastgelegd in het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie (RVO.nl en CBS, 2015). In de jaarlijkse publicatie Hernieuwbare energie in Nederland wordt per techniek de onderzoeksmethode beschreven.

Waarnemingsmethode

Gebruik van registraties en schriftelijke en elektronische enquêtering.

Berichtgevers

Registratiehouders en leveranciers van specifieke hernieuwbare energiesystemen.

Steekproefomvang

De leveranciers van hernieuwbare energiesystemen worden integraal benaderd. Per soort systeem gaat het meestal om hooguit enkele tientallen leveranciers; bij zonne-energie gaat het echter om honderden leveranciers.

Controle- en correctiemethoden

Daar waar mogelijk worden andere onafhankelijke bronnen ingezet als referentie. Belangrijk hierbij zijn de overheidsmilieujaarverslagen. Daarnaast worden de ingevulde vragenlijsten beoordeeld door controle van de rendementen en door te vergelijken met voorgaande jaren. Bij opmerkelijke en invloedrijke ontwikkelingen wordt navraag gedaan bij de leverancier van de gegevens. Op macroniveau is er daarnaast overleg met RVO.nl en brancheorganisaties, vooral als er een vermoeden is dat de onnauwkeurigheid groot is.

Weging

De hernieuwbare energiestatistiek is gebaseerd op integrale registraties en integrale enquêtes onder kleine populaties. Non-respons wordt gecorrigeerd op basis van imputatie door gebruik te maken van gegevens van voorgaande jaren of BTW gegevens.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Deze verschilt per techniek. In Hernieuwbare energie in Nederland wordt deze per techniek gekwantificeerd.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De waarnemingsmethode is vanaf aanvang van het onderzoek op meerdere momenten veranderd. Voor trendbreuken is echter zo goed mogelijk gecorrigeerd. De gegevens vanaf 1990 zijn dus in principe volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Zie controle- en correctiemethoden