Grond-, weg- en waterbouw; inputprijsindex 2015=100

Wat behelst het onderzoek

Doel

Inzicht geven in de ontwikkeling van de kosten van diverse deelgebieden binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).

Aanvang onderzoek

1979.

Frequentie

Viermaal per jaar (januari, april, juli en oktober).

Publicatiestrategie

De periode dat de prijsindexcijfers voorlopig zijn, is afhankelijk van het moment dat de bij de GWW betrokken cao’s worden afgesloten. Deze periode kan variëren van 4 tot circa 16 maanden na de periode waarover de cijfers worden berekend.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De bronnen voor deze indexcijfers zijn gegevens die reeds bij het CBS aanwezig zijn. Afzonderlijke waarneming van gegevens is overbodig. De loonontwikkeling is gebaseerd op de ontwikkeling van de contractuele loonkosten van Cao-lonen. De ontwikkeling van de materieel- en de materiaalprijzen wordt berekend op basis van prijsindexcijfers die ontleend zijn aan de statistiek Producentenprijs Index(PPI), de prijsindexcijfers van de statistiek Dienstenprijzen (DPI) of van de statistiek Consumentenprijzen (CPI).

Weging

De prijsindex van de verschillende deelgebieden binnen de GWW wordt berekend door het samen wegen van prijsontwikkelingen van bepaalde groepen die beschikbaar zijn vanuit de statistiek Producentenprijzen, Dienstenprijzen en Consumentenprijzen alsmede de ontwikkeling van de Contractuele lonen. Als basis van het wegingsschema zijn de resultaten van een onderzoek naar kosten van representatieve projecten in de verschillende deelgebieden uit 2018 gebruikt. Daarbij is het verbruik van bouwmaterialen, diensten en arbeid vastgesteld.

Het betreft hier het gemiddelde gebruik van bouwmaterialen, diensten en arbeid in de volgende deelgebieden:

• 4211a Wegen met open verharding
• 4211b Wegen met gesloten verharding
• 4212 Boven- en ondergrondse spoorwegen
• 4212a Spoorwegen; Nieuwbouw
• 4212b Spoorwegen; Exploitatie/onderhoud
• 4213 Bruggen en tunnels
• 4221 Werken voor vloeistoffen
• 4291 Waterbouwkundige werken
• 4312 Bouwrijp maken van terreinen
• 4321 Elektrische installatie

Met behulp van het wegingschema worden de prijsindices van de diverse materialen, diensten en lonen samen gewogen tot één prijsindex voor een van de deelgebieden.

Om vanuit de indexcijfers van de deelgebieden te komen tot het prijsindexcijfers voor de totale GWW wordt gebruik gemaakt van een wegingschema dat ontleend is aan de uitkomsten van Nationale Rekeningen (NR) van 2016 met een price update naar 2018.

Wat is de nauwkeurigheid van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Binnen een basisperiode zijn de cijfers volgtijdelijk vergelijkbaar. De volgtijdelijke vergelijkbaarheid van reeksen met verschillende basisperioden is mogelijk door koppeling van deze reeksen.