Grond-, weg- en waterbouw; inputprijsindex 2000=100, vanaf 1979

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Inzicht geven in de ontwikkeling van de kosten van diverse deelgebieden binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).

Aanvang onderzoek

1979.

Frequentie

Viermaal per jaar (januari, april, juli en oktober).

Publicatiestrategie

De periode dat de prijsindexcijfers voorlopig zijn, is afhankelijk van het moment dat de bij de GWW betrokken cao’s worden afgesloten. Deze periode kan variëren van 4 tot circa 16 maanden na de periode waarover de cijfers worden berekend.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

De prijsindexcijfers van de reeksen die in 1979 beginnen zijn tot 1998 berekend op basis van hoeveelheidstaten die 2 maal per jaar door aannemers van prijzen werden voorzien. Daarna zijn deze indexcijfers én de reeksen die in 2000 beginnen, berekend uit gegevens die reeds bij het CBS aanwezig zijn. Afzonderlijke waarneming van gegevens is overbodig. De loonontwikkeling is gebaseerd op de ontwikkeling van de contractuele loonkosten van CAO-lonen in de Bouwnijverheid. De ontwikkeling van de materieel- en de materiaalprijzen wordt berekend op basis van prijsindexcijfers die ontleend zijn aan de statistiek Producentenprijzen industrie (PPI).

Weging

De index van de verschillende deelgebieden wordt berekend door het samen wegen van prijsontwikkelingen van bepaalde productgroepen die beschikbaar zijn vanuit de statistiek Producentenprijzen en de ontwikkeling van de contractuele loonkosten. Het hiervoor gebruikte wegingschema is opgesteld op basis van de resultaten van een onderzoek naar kostenaandelen in representatieve projecten in de verschillende deelgebieden. Daarbij is het verbruik van bouwmaterialen, materieel en arbeid vastgesteld. Het betreft hier het gemiddelde gebruik van bouwmaterialen, materieel en arbeid in de volgende deelgebieden:

 • 421111 Wegen met open verharding
 • 421112 Wegen met gesloten verharding
 • 4212  Boven- en ondergrondse spoorwegen 
 • 4213 Bruggen en tunnels
 • 4221 Civieltechnische werken voor vloeistoffen
 • 4291 Waterbouwkundige werken
 • 4312 Bouwrijp maken van terreinen
 • 4321 Elektrische installaties
 • Onderhoud wegen met gesloten verharding

Met behulp van het wegingschema worden de prijsindices van de diverse materialen en lonen samengewogen tot één prijsindex voor een van de deelgebieden.

Om vanuit de indexcijfers van de deelgebieden te komen tot het prijsindexcijfer voor de totale GWW wordt gebruik gemaakt van een wegingschema dat ontleend is aan de uitkomsten van Nationale Rekeningen (NR).

Wat is de nauwkeurigheid van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De mate van nauwkeurigheid van deze reeksen prijsindexcijfers is niet bekend. De cijfers worden gepubliceerd zonder decimalen. Onnauwkeurigheid kan op vele plaatsen in het productieproces ontstaan:

 • bij de keuze van de representatieve projecten;
 • bij de indeling van de materialen in prodcoms;
 • bij de vaststelling van de wegingsfactoren;
 • bij de prijswaarneming van de producentenprijzen;
 • bij de waarneming van de loonkosten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Binnen een basisperiode zijn de cijfers volgtijdelijk vergelijkbaar. De volgtijdelijke vergelijkbaarheid van de losse reeksen met verschillende basisperioden is mogelijk gemaakt door koppeling van deze reeksen.

Meer informatie

Methodebeschrijving prijsindices GWW