Graslandvernieuwing

Wat behelst het onderzoek?

Doel 

Vaststellen van het areaal grasland dat is vernieuwd door herinzaai, doorzaai dan wel is ontstaan door inzaai na een ander gewas. Het gaat om grasland dat aanwezig is bij Nederlandse agrarische bedrijven. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek en voor beleid (nationaal en internationaal).

Doelpopulatie

Agrarische bedrijven met rundvee met een economische omvang > 3 NGE die gebruik maken van grasland. NGE (Nederlandse Grootte-eenheid) is een economische maatstaf waarin de omvang van een agrarisch bedrijf wordt uitgedrukt.

Statistische eenheid

Agrarisch bedrijf zoals vastgelegd in het Bedrijfsregistratiesysteem (BRS) van het ministerie van LNV.

Aanvang onderzoek

Graslandvernieuwing wordt sinds 1990 berekend (in de huidige vorm). 

Frequentie

Onregelmatig; eenmaal per 3 jaar.

Publicatiestrategie

Zodra gegevens geanalyseerd zijn worden deze op StatLine geplaatst.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

De berekening in december/januari  is gebaseerd op waarneming met vragenlijsten via een steekproef onder agrarische bedrijven met runderen.

Waarnemingsmethode

Dataverzameling (november/december) vindt via schriftelijke enquêtering plaats. 

Berichtgevers

Berichtgevers zijn agrarische bedrijven met runderen zoals deze door Dienst Regelingen in het kader van de Landbouwtelling aan het CBS zijn geleverd.
Steekproefomvang
Sample size De steekproef omvat circa 3.000 bedrijven van in totaal circa 37.300 bedrijven met runderen.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens worden bij binnenkomst op microniveau gecontroleerd op harde fouten en gecorrigeerd. Bij analyse (meso- en macroniveau) wordt op plausibiliteit gecontroleerd, o.a. door relatiecontroles en vergelijkingen met vorig jaar.

Weging

Ophoging op basis van totalen (kaders) uit de Landbouwtelling.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De berekeningen zijn gebaseerd op informatie uit de respons op de lopende Landbouwtelling en op de respons van de waarneming met vragenlijsten volgens de steekproef.