Graslandgebruik; oppervlakte en opbrengst

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Vaststellen van het areaal grasland, de grasopbrengst van grasland en de voorraad gras (kuilgras en hooi) bij Nederlandse agrarische bedrijven. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek en voor beleid (nationaal en internationaal).

Aanvang onderzoek

Het onderzoek Graslandgebruik in de huidige vorm wordt sinds 1985 uitgevoerd.

Frequentie

Een keer per jaar.

Publicatiestrategie

Zodra de gegevens zijn geanalyseerd worden deze op StatLine geplaatst. Dit gebeurt binnen een half jaar na afloop van het verslagjaar.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Steekproefonderzoek.

Waarnemingspopulatie

Melkveebedrijven en overige bedrijven met grasland, die zijn opgenomen in de Landbouwtelling. De groep bedrijven met een economische omvang groter of gelijk aan 3000 euro SO werd in het onderzoek betrokken. SO ( Standaard Opbrengst) is een gestandaardiseerde maat voor de economische omvang van agrarische bedrijven, gebaseerd op de opbrengst die gemiddeld op jaarbasis per gewas of diercategorie wordt behaald.

Steekproefomvang

De steekproef betreft elk jaar 2.500 bedrijven op een totaal van ruim 40.000 bedrijven met grasland.

Waarnemingsmethode

Dataverzameling vindt eind december plaatst via het internet of via een schriftelijke enquêtering. Een aantal bedrijven in de steekproef neemt deel aan de bedrijfsspecifieke excretieregeling (BEX). Aan deze bedrijven is vanaf 2012 de mogelijkheid geboden om het CBS te machtigen gegevens op te vragen over de hoeveelheid geconserveerd gras bij het bedrijf dat de kuilmetingen voor BEX verricht. Het aanbod betreft uitsluitend klanten van het bedrijf Eurofins-Agro.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens worden bij binnenkomst op microniveau gecontroleerd op direct aanwijsbare fouten en vervolgens gecorrigeerd. Bij de verdere analyse (op meso- en macroniveau) wordt op plausibiliteit van de gegevens gecontroleerd, o.a. door relatiecontroles en vergelijkingen met vorig jaar.

Weging

Ophoging op basis van totalen (kaders) uit de Landbouwtelling. Het gaat om de ophoging van hectare-opbrengsten en voorraden gegeven het totaal in Nederland aanwezige blijvend en tijdelijk grasland.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Bij het beoordelen van de individuele opgaven over de opbrengst en voorraad aan geconserveerd maakt het CBS gebruik van gegevens uit de praktijk. Veel van deze gegevens zijn vastgelegd in het “Handboek voor de melkveehouderij” en de “Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee”.
De bedrijven die in de steekproef zijn opgenomen geven een beeld van de groepen bedrijven die het meest gebruik maken van grasland (maaien en weidegang). Steekproefmarges worden niet berekend.