Goederenvervoer over het spoor

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het weergeven van de vervoerde tonnen en tonkilometers over het spoor op Nederlands grondgebied.

Doelpopulatie

Alle bedrijven die goederen vervoeren over het Nederlands spoor.

Statistische eenheid

Tonnen en tonkilometers.

Aanvang onderzoek

Sinds 2003 is er een nieuwe opzet. De cijfers zijn echter goed te vergelijken met voorgaande reeksen van voor 2003.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Voorlopig/ definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Er wordt gebruik gemaakt van integrale waarneming

Waarnemingsmethode

De gegevens worden door de bedrijven geleverd. Dit kan uit eigen systemen of via Pro-Rail worden gedaan.

Berichtgevers

Bedrijven die goederen over het spoor vervoeren. Nationaliteit is hierbij niet van belang.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Gegevens worden gecontroleerd op consistentie en plausibiliteit. Ontbrekende waarden worden geïmputeerd.

Weging

Niet van toepassing

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De gegevens zijn worden verkregen door de bedrijven of door de netwerkbeheerder Pro-Rail. Deze heeft meetpunten langs het spoor waardoor de trein gewogen wordt. Er wordt gecorrigeerd voor het gewicht van de trein en als de trein niet over een meetpunt gaat.
Voor alle bronnen wordt gekeken naar dubbeltellingen en dubbele records worden verwijderd.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Cijfers zijn jaar op jaar met elkaar te vergelijken.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De bron van de gegevens wordt steeds beter gedocumenteerd. Gaafmaakacties kunnen hierdoor steeds specifieker worden.