Gemiddelde verhoging woninghuur

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het berekenen van de (prijsindexcijfers voor de) huurontwikkeling van woningen in Nederland. De prijsontwikkeling wordt berekend als de procentuele verandering van de netto huur in de verslagmaand ten opzichte van de netto huur in dezelfde maand een jaar eerder.

Doelpopulatie

Verhuurde woningen in Nederland

Statistische eenheid

Woningen

Aanvang onderzoek

1959

Frequentie

Jaarlijks (juli)

Publicatiestrategie

De prijsindexcijfers van de huurontwikkeling zijn een onderdeel van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) en worden bij publicatie over de maand juli als voorlopige uitkomst gepresenteerd. De indexcijfers worden definitief bij de publicatie over de maand augustus.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op een jaarlijkse waarneming van huren bij verhuurders van woningen in Nederland.

Waarnemingsmethode

De gegevens worden verzameld door een elektronische uitvraag bij verhuurders van woningen in Nederland. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van integrale registraties over huurwoningen van verschillende verhuurders. Het CBS zal het gebruik van integrale data in de komende jaren verder uitbreiden.

Bronnen en berichtgevers

Berichtgevers binnen dit onderzoek behelzen:
Woningbouwverenigingen, woningcorporaties, bedrijven, gemeentelijke woningbedrijven, stichtingen, particuliere verhuurders en institutionele beleggers.
De Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Eigendomsverhouding vastgoed (koop-huur) van het Kadaster worden als brondata gebruikt.
Ook wordt gebruik gemaakt van de Inkomensafhankelijke huurverhoging van de Belastingdienst.
Voor de Energie labels en energie-indices van woningen wordt gebruik gemaakt van data van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Steekproefomvang

Het onderzoek bestaat uit een integraal deel en een steekproefdeel. Het integrale deel omvat circa 400.000 woningen bij 190 woningcorporaties en stichtingen. Het steekproefdeel omvat circa 15.500 woningen en heeft betrekking op circa 2.800.000 woningen bij woningcorporaties, stichtingen en overige berichtgevers. Het integrale deel en het steekproefdeel vormen samen de microdata waaruit de uitkomsten worden berekend.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar mogelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan.

Bij berekening van de prijsontwikkeling wordt gecorrigeerd voor de effecten van woningverbetering (renovatie). Het renovatie-effect is het aandeel op de totale huurverandering dat voorkomt uit woningverbetering waardoor de kwaliteit van de woning is toegenomen.

In tegenstelling tot het renovatie-effect wordt het harmonisatie-effect wel meegenomen in de prijsontwikkeling. Het harmonisatie-effect is het aandeel op de totale huurverhoging dat kan ontstaan bij een bewonerswisseling.

Weging

De steekproef voor de huurenquête wordt getrokken uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De steekproef is gestratificeerd naar regio, eigenaarstype en WOZ-waarde. Per cel worden de uitkomsten opgehoogd naar de bekende populatietotalen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De grote omvang van de steekproef van de huurenquête zorgt samen met het integrale deel voor een grote mate van nauwkeurigheid van de uitkomsten voor heel Nederland. De uitkomsten op een meer gedetailleerd niveau kennen een grotere onzekerheidsmarge

Vergelijkbaarheid in de tijd

De uitkomsten voor Nederland zijn goed vergelijkbaar in de tijd.

In 2015 hebben enkele methodologische wijzigingen plaats gevonden. De BAG is in gebruik genomen als steekproefkader. Voor een deel van de berichtgevers kon gebruik worden gemaakt van integrale data en het steekproefdeel is fors uitgebreid. Hierdoor nam de nauwkeurigheid van de uitkomsten toe en kunnen deze vanaf 2015 op een meer gedetailleerd niveau worden gepubliceerd.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De data worden gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid. Waar nodig is contact opgenomen met de berichtgevers om de brondata te verifiëren. Als de data akkoord zijn bevonden, vindt de berekening van de prijsindices plaats en worden de uitkomsten gecontroleerd en gevalideerd.