Gebruik Wlz-zorg in het verslagjaar (t) van Wmo-cliënten in het voorgaande jaar (t-1)

afbeelding van een rapport

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van cijfers over cliënten uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met gebruik van zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) in het daaropvolgende jaar op gemeentelijk niveau.

Doelpopulatie

Personen die in de verslagperiode bijdrageplichtige Wlz-zorg hebben gebruikt en die in het kalenderjaar voorafgaand aan de verslagperiode ondersteuning hebben ontvangen uit de Wmo, exclusief ondersteuning in de vorm van verblijf of opvang. Omdat personen tot 18 jaar geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor Wlz-zorg, behoren zij niet tot de doelpopulatie. Personen met partnerverblijf of Wlz-zorg op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. De tabel bevat uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen die gedurende het voorgaande jaar in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven.
Deze tabel heeft niet alleen betrekking op cliënten die in het voorgaande jaar uitsluitend ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen, maar ook personen waarbij sprake was van een combinatie van Wmo en Wlz-zorg in het voorgaande jaar. In het geval van samenloop van Wmo- en Wlz-zorg gaat het voornamelijk om Wmo-registraties voor vervoersvoorzieningen.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

2017.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Voor de jaarcijfers wordt er gestreefd naar de zogenaamde 1-op-1 publicatienorm, waarbij de tijd tussen het einde van de verslagperiode en publicatie van de gegevens niet langer is dan de verslagperiode zelf. Dit betekent dat jaarcijfers uiterlijk 12 maanden na afloop van het jaar worden gepubliceerd. De cijfers over het meest recente verslagjaar worden als voorlopige cijfers gepubliceerd. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorgaande jaar definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) worden gegevens over Wmo-maatwerkarrangementen door gemeenten geleverd aan het CBS. Gegevens over gebruik van bijdrageplichtige Wlz-zorg zijn afkomstig van de registratie van het CAK. Voor dit onderzoek worden deze gegevens gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van het CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Waarnemingsmethode

Bestanden met gegevens worden elektronisch aan het CBS geleverd.

Berichtgevers

De gegevens over het gebruik van Wmo-ondersteuning zijn afkomstig van gemeenten (GMSD). De gegevens over het gebruik van Wlz-zorg zijn afkomstig van het CAK en de gegevens over Wlz-indicaties zijn afkomstig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Steekproefomvang

Er is geen sprake van een steekproef. Gemeenten doen op vrijwillige basis mee aan de GMSD. Alleen de gegevens van gemeenten die aangeleverd hebben en die geen bezwaar hebben gemaakt tegen publicatie worden gepubliceerd. De gegevens van het CAK en het CIZ betreffen een integrale registratie.

Controle- en correctiemethoden

Er is aangenomen dat de door gemeente aangeleverde gegevens juist en volledig zijn.
In de gegevensleveringen van gemeenten aan het CBS, komt het regelmatig voor dat er meerdere records worden aangeleverd die (vermoedelijk) over hetzelfde arrangement gaan.
Wanneer een gemeente voor alle leveringen binnen een kalenderjaar het toewijzingsnummer heeft aangeleverd, worden alle records met hetzelfde toewijzingsnummer en type arrangement samengevoegd tot één arrangement.
Wanneer het toewijzingsnummer niet in alle leveringen van een kalenderjaar beschikbaar is worden records samengevoegd tot één arrangement wanneer:

  • het type arrangement gelijk is en
  • de financieringsvorm gelijk is en
  • de reden beëindiging gelijk is en
  • de begin- en einddatum gelijk zijn of

de begindatum van het ene arrangement aansluit op de einddatum van het andere arrangement, met een marge van 3 dagen.

De gegevens van het CAK en CIZ zijn door het CBS beoordeeld op volledigheid, plausibiliteit en consistentie. De bestanden zijn van jaar op jaar vergeleken. Er zijn enkele correcties uitgevoerd, waaronder correcties voor dubbeltellingen. Ook zijn bij de gegevens van het CAK de personen verwijderd die in het verslagjaar jonger zijn dan 18 of niet ingeschreven staan in de BRP.

Weging

De gegevens worden niet gewogen of opgehoogd omdat er geen sprake is van steekproef gegevens.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de statistiek is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de registraties en de door gemeenten aangeleverde informatie.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Geen bijzonderheden.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitkomsten van statistisch onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel na correctie, voldoende plausibel zijn bevonden. Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen zijn deze waar mogelijk geconfronteerd met uitkomsten uit voorgaande perioden en uit andere bronnen en wordt een kengetallenanalyse uitgevoerd.

Gemeenten ontvangen van het CBS informatie over de kwaliteit en volledigheid van de aangeleverde gegevens. Mede op basis daarvan kunnen gemeenten besluiten hun gegevensaanlevering in te trekken. Van gemeenten die hun gegevensaanlevering intrekken worden geen cijfers gepubliceerd.