Financieringsmogelijkheden midden- en kleinbedrijf

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het in kaart brengen van de meningen van directeuren/ eigenaren van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) inzake de toegang tot de financieringsmarkt. Hierbij wordt zowel gevraagd naar de resultaten van de zoekpogingen van MKB uit het verleden (2007 vs 2010) als naar de verwachtingen inzake het zoeken van financiering in de toekomst (2011 tot en met 2013).

Het onderzoek is in opdracht van de Europese Commissie. De vragenlijst is in Europees verband opgesteld. Negentien andere Europese landen hebben dezelfde vragenlijst voorgelegd aan bedrijven. De Europese Commissie zal de resultaten van de verschillende landen gebruiken om beleid te bepalen.

Doelpopulatie

Zelfstandige bedrijven in SBI 6-82 (muv 65-67) met 10-250 werknemers, opgericht vóór 2006. Met zelfstandig wordt bedoeld dat bedrijven met buitenlandse moeders of met buitenlandse dochters niet tot de populatie behoren.

Statistische eenheid

Bedrijf

Aanvang onderzoek

Oktober 2010

Frequentie

Eenmalig

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproef. De populatie is ingedeeld naar sectoren, soort bedrijf en grootte. Vervolgens is voor elke cel die resulteert uit bovenstaande verdeling een systematische steekproef getrokken.
De volgende sectoren zijn onderscheiden:
• Winning van delfstoffen, industrie en Winning en distributie van water (SBI 6-39)
• Bouw (SBI 41-43)
• Informatie en communicatie (SBI 58-63)
• Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (SBI 69-75)
• Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s, vervoer en opslag, logies-, maaltijd- en drankverstrekking, verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (SBI 45-56; 77-82)

De volgende soorten bedrijf zijn onderscheiden:
• Gazelles: bedrijven met een groei in werkzame personen van minstens 20 procent per jaar in de periode 2005-2008. De bedrijven zijn opgericht in 2003, 2004 of 2005
• Snelle groeiers: bedrijven met een groei in werkzame personen van minstens 20 procent per jaar in de periode 2005-2008. De bedrijven zijn opgericht vóór 2003.
• Overige bedrijven: alle bedrijven in de doelpopulatie die niet voldoen aan de definitie van gazelles of snelle groeiers.

De grootte van het bedrijf is opgesplitst in klein (10-49 werkzame personen) of groot (>50 werkzame personen).

Waarnemingsmethode

Elektronische enquêtering van bedrijven , incidenteel (minder dan 1 procent)  papieren enquêtering van bedrijven. 
Waarneming heeft plaatsgevonden in het vierde kwartaal van 2010.

Berichtgevers

Bedrijven.

Steekproefomvang

De steekproef bestaat uit 2.000 bedrijven. De doelpopulatie bestaat uit ca 32.000 bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar kennelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. In de elektronische vragenlijst zijn waarborgen ingebouwd waardoor vragenlijsten volledig moeten worden ingevuld alvorens kan worden verzonden.

Weging

De bruikbare respons per stratum is opgehoogd naar de totale populatie. Dit gebeurt door het aantal responderende bedrijven per groep te vermenigvuldigen met de ratio van de totale populatie en het aantal responderende bedrijven in die groep.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Op basis van de resultaten van onderzoek naar de betrouwbaarheidsmarges van de antwoorden op de diverse vraagstellingen in de verschillende cellen van de populatie, wordt een verantwoorde detaillering van de publicatie bepaald.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Niet van toepassing, het is de eerste keer dat dit onderzoek is gehouden.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Bij het tot stand komen van de statistiek wordt gebruik gemaakt van controle- en correctiemethoden, nauwkeurigheidsonderzoek en gezorgd voor een zo hoog mogelijke respons.
 De steekproefomvang is 2000 bedrijven. De bruikbare respons bedraagt 1319 bedrijven. Dit betekent een responspercentage van 66 procent. In de steekproef zijn 14 strata onderscheiden. Het responspercentage verschilt per stratum, maar komt enkel voor twee kleine cellen onder de 60 procent. Om dit resultaat te bereiken zijn de bedrijven benaderd met een aanschrijfbrief, is hen de mogelijkheid geboden om naar keuze digitaal of schriftelijk te responderen en zijn bedrijven diverse malen gerappelleerd.