Financiën Rijk

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek Rijksfinanciën geeft inzicht in de omvang, de samenstelling en de bestemming van de uitgaven en ontvangsten en de schuld van het Rijk volgens indelingen in de financiële verantwoording door het Rijk. De cijfers komen rechtstreeks voort uit de financiële administratie en voldoen niet aan internationale richtlijnen van overheidsstatistieken. Zo zijn onderlinge geldstromen binnen een begrotingshoofdstuk of tussen begrotingshoofdstukken van het Rijk in deze statistiek niet geconsolideerd.

Doelpopulatie

Alle begrotingshoofdstukken, dat wil zeggen ministeries, programmaministeries en begrotingsfondsen die in het onderzochte kalenderjaar actief zijn geweest.

Statistische eenheid

Begrotingshoofdstuk.

Aanvang onderzoek

Vanaf 1998 worden definitieve cijfers gepubliceerd aan de hand van de jaarverslagen.

Frequentie

Op jaarbasis.

Publicatiestrategie

Definitieve jaarcijfers worden zes maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Volledige waarneming van alle begrotingshoofdstukken.

Waarnemingsmethode

De cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit het financieel jaarverslag van het Rijk.

Berichtgevers

Alle begrotingshoofdstukken van het Rijk.

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

Controle op aansluiting tussen de gegevens na statistische analyse en de (oorspronkelijke) broninformatie van de berichtgevers.
Controle op de ontwikkeling van uitgaven- en ontvangsten en balansposten in de drie meest recente statistiekperioden. Forse verschillen worden alleen geaccepteerd bij een geloofwaardige verklaring.

Weging

N.v.t. 

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Hoge nauwkeurigheid door integrale waarneming.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitgaven en ontvangsten van het Rijk zijn gerubriceerd naar begrotingshoofdstukken. Doordat de indeling en de inhoud van de begrotingshoofdstukken soms wijzigt zijn de uitgaven en ontvangsten tussen de opeenvolgende jaren niet altijd goed vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitgangspunt is integrale waarneming van de begrotingshoofdstukken.