Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid (ERV; 1992 t/m 1996)

Doel

Het schetsen van een zo volledig mogelijk overzicht van (o.a.) aard, omvang en ontwikkelingen van slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit en de daarbij ondervonden delicten, van onveiligheidsgevoelens en voorzorgsmaatregelen in verband met criminaliteit, van het beroep op rechtskundige instanties, van problemen die tot een beroep op rechtskundige instanties kunnen leiden, en van het algemene beroep op hulpverlening dat op de politie wordt gedaan van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens.

Doelpopulatie

Personen van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland.

Nettosteekproefomvang

Per jaar +/- 5.000 personen, afkomstig uit +/- 3.500 huishoudens

Herweging

De steekproef wordt consistent gemaakt met de bekende populatie-aantallen van geslacht, leeftijd, huishoudenssamenstelling en stedelijkheidsgraad. (Het ophogings- en wegingskader wordt gevormd door de Huishoudensstatistiek en de Bevolkingsstatistiek van het CBS.) Dat levert individuele ophogings- en wegingscoëfficiënten op die ervoor zorgen dat bij kruising van de voornoemde hulpvariabelen de randtotalen in de steekproef voor de categorieën van deze kenmerken (en de afzonderlijke cellen van de volledig gewogen hulpvariabelen) gelijk zijn aan die in de populatie.

Nauwkeurigheid

Indien het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde indelingscategorie kleiner is dan 50 worden in de StatLine-tabellen geen percentages gepresenteerd. De marges zijn dan te groot om nog van voldoende betrouwbare geschatte percentages te kunnen spreken.

Steekproefeenheid

Deelbestand uit PTT-postafgiftepuntenbestand met bewoonde adressen en afgiftepunten van huishoudens, met uitzondering van bevolking in inrichtingen en tehuizen, rijdende en varende bevolking. Per huishouden worden maximaal 2 personen van 15 jaar en ouder benaderd, waarvan tenminste één uit de kern (paar, alleenstaande, éénouder) en, zo mogelijk, één uit de perferie (‘kind’). Bij afwezigheid van (personen van 15 jaar of ouder in) de periferie wordt, indien aanwezig, een tweede persoon uit de kern benaderd.

Berichtgevers

Personen in particuliere huishoudens

Waarnemingsmethode

Directe computerinvoer door enquêteur/enquêtrice bij persoonlijk bezoek

Frequentie

Doorlopend

Soort onderzoek

Personensteekproef (gebaseerd op adressenbestand)

Verslagperiode

Jaar

Entiteit

Persoon; huishouden; delictsvoorval; probleem; contact met instanties