Energieverbruik in de land- en tuinbouw

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het beschrijven van het energieverbruik in de landbouw, uitgesplitst naar energiedrager. Het agrarisch energieverbruik bestaat voor een groot deel uit aardgasverbruik door de glastuinbouw.

Doelpopulatie

Dezelfde als van de landbouwtelling, agrarische bedrijven met een economische omvang van meer dan 3 NGE. De NGE (Nederlandse Grootte-eenheid) is een economische maatstaf waarin de omvang van een agrarisch bedrijf wordt uitgedrukt.

Statistische eenheid

Het onderzoek valt uiteen in twee delen: glastuinbouw en overige land- en tuinbouw. Elk deel heeft een eigen methode en een eigen statistische eenheid. Bij de glastuinbouw is de statistische eenheid een hectare glas. Bij de overige landbouw is de statistische eenheid een landbouwbedrijf zoals vastgelegd in het Bedrijfsregistratiesysteem (BRS) van het Ministerie van LNV.

Aanvang onderzoek

Vanaf 1990.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Jaarlijks worden de meest recente gegevens toegevoegd. Tegelijkertijd kunnen cijfers van voorgaande jaren worden bijgesteld.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Glastuinbouw: Combinatie van een reeks verschillende bronnen. Het gaat vooral om publieke en private registraties. Jaarlijks schrijft het Landbouweconomisch Instituut (LEI) een rapport waarin de methoden wordt toegelicht. Dit rapport is beschikbaar op de website van het LEI.
Overige landbouw: steekproefonderzoek.

Waarnemingsmethode

Glastuinbouw: Registraties die van andere instanties en bedrijven worden verkregen.
Overige landbouw: Er wordt gebruik gemaakt van het bedrijveninformatienetwerk (BIN) van het LEI. Bij de bedrijven die tot het BIN behoren, wordt voor 1 000 bedrijven de boekhouding door LEI-medewerkers verzorgd. Voor nog eens 500 bedrijven koopt het LEI de boekhouding van administratiekantoren. Daardoor heeft het LEI van de BIN-bedrijven een gedetailleerd beeld van alle bedrijfseconomische transacties. Van de 1000 bedrijven waarvoor het LEI zelf de boekhouding verzorgt is ook informatie beschikbaar over de aankoop en verkoop van energie in fysieke hoeveelheden.

Berichtgevers

Glastuinbouw: de beheerders van de registratiesystemen.
Overige landbouw:  LEI zelf is de berichtgever, omdat het LEI zelf de boekhouding verzorgt voor de bedrijven in de steekproef.

Steekproefomvang

Glastuinbouw: De gebruikte informatiebronnen hebben betrekking op een gedeelte of op het totaal van alle glastuinbouw. Indien de bronnen slechts betrekking hebben op een deel van de glastuinbouw, dan wordt daarvoor gecorrigeerd, bijvoorbeeld via het areaal.
Overige landbouw:  In het Bedrijveninformatienet van het LEI zijn ongeveer 1 000 land- en tuinbouwbedrijven opgenomen waarvoor informatie beschikbaar is over de aankoop en verkoop van energie in fysieke hoeveelheden.

Controle- en correctiemethoden

Glastuinbouw: Combinatie van verschillende, gedeeltelijk onafhankelijke bronnen. Zie verder ook het jaarlijkse rapport van het LEI over de glastuinbouw.

Overige landbouw: Zie de website van het LEI 

Weging

Glastuinbouw: Indien de bronnen slechts betrekking hebben op een deel van de glastuinbouw, dan wordt daarvoor gecorrigeerd bijvoorbeeld via het areaal.
Overige landbouw: Het steekproefkader van het bedrijveninformatienetwerk is de Landbouwtelling. Uitkomsten uit de Landbouwtelling zijn gebruikt voor het bepalen van de weegfactoren.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Glastuinbouw: Jaarlijks schrijft het Landbouweconomisch Instituut (LEI) een rapport waarin de methoden wordt toegelicht voor de energiemonitor in de glastuinbouw. Dit rapport is beschikbaar op de website van het LEI.
Overige landbouw: Voor informatie over het BIN, zie de bovengenoemde website van het LEI.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Glastuinbouw: In de loop der jaren zijn de gebruikte bronnen gedeeltelijk veranderd. Indien nieuwe informatiebronnen aanleiding gaven tot forse aanpassing van eerder gepubliceerde cijfers, zijn deze aanpassingen doorgevoerd om zo de vergelijkbaarheid te waarborgen.

Overige landbouw: In 2003 heeft het LEI het BIN grondig herzien. De financiële verslaglegging sluit nu beter aan op de internationaal gehanteerde accountancy regels. Ook is het steekproefkader herzien en dit omvat nu ook de bedrijven van 800 – 1000 NGE. Zie ook hiervoor de bovengenoemde website van het LEI. Op de energieverbruiksgegevens hebben deze aanpassingen geen invloed gehad.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Jaarlijks schrijft het Landbouweconomisch Instituut (LEI) een rapport waarin de methoden wordt toegelicht voor de energiemonitor in de glastuinbouw. Dit rapport is beschikbaar op de website  van het LEI.

Voor informatie over het BIN: zie de bovengenoemde website van het LEI.