Eerste raming beteelde oppervlakten akkerbouw en tuinbouw

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het geven van een eerste schatting van de beteelde oppervlakten van de belangrijkste akker- en tuinbouwgewassen.

Doelpopulatie

Bedrijven met akkerbouw en tuinbouw met een economische omvang van 3000 SO of meer, die in de Gecombineerde Opgave de belangrijkste akker- en tuinbouwgewassen hebben gemeld.

Statistische eenheid

Bedrijven met akkerbouwen tuinbouw. Onder deze bedrijven wordt verstaan bedrijven die als doel hebben gewassen,of de producten die daaruit voortkomen, te verkopen.

Aanvang onderzoek

In juli 2012 is voor het eerst op basis van de eerste respons uit de Landbouwtelling een eerste raming voor de belangrijkste akker- en tuinbouwgewassen gedaan.
Landbouwstructuurenquêtes worden al meer dan 100 jaar gehouden; vanaf de Tweede Wereldoorlog jaarlijks. Oorspronkelijk was de Landbouwtelling een CBS-enquête, later een gezamenlijke enquête van het CBS en het landbouwministerie. Sinds 2002 is het een onderdeel van de zogeheten gecombineerde data inwinning (GDI), die door Dienst Regelingen (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken) wordt uitgevoerd. Daarbij wordt de gegevensverzameling voor de Landbouwtelling gecombineerd met de inwinning van gegevens voor diverse administratieve regelingen.

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

Zodra de eerste gegevens uit de Landbouwtelling in juni ontvangen zijn wordt in juli de vroege raming gemaakt en wordt deze op StatLine geplaatst. Dit zijn voorlopige cijfers. In september en aan het eind van het verslagjaar volgen nogmaals voorlopige cijfers. Definitieve cijfers volgen circa 3 maanden later.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

De raming is gebaseerd op de ontvangen eerste opgaven van de Landbouwtelling. Deze komen overeen met naar verwachting ruim 90 procent van de totale landbouw. Daarom wordt aangenomen dat deze opgaven een goed beeld geven van de ontwikkelingen in de landbouw.
De Landbouwtelling is een integrale waarneming.  De vragen in de Landbouwtelling worden jaarlijks vastgesteld in een werkgroep, waarin nagenoeg alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn.

Waarnemingsmethode

Dataverzameling vindt grotendeels elektronisch, via een internettoepassing, plaats.  De verzamelde gegevens worden door Dienst Regelingen aan het CBS geleverd.

Berichtgevers

De berichtgevers zijn agrarische bedrijven.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Het betreft een eerste schatting. Daarom worden geen uitvoerige controles of correcties toegepast.

Weging

Niet van toepassing

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Het betreft een eerste raming op basis van respons van ruim 90 procent van de berichtgevers. Er kan moeilijk per gewas een statistische betrouwbaarheid worden gegeven.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn in de tijd vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

zie Controle- en correctiemethoden. Daarnaast worden cijfers geconfronteerd met gegevens uit andere bronnen (bijvoorbeeld afgeleide onderzoeken), trends en informatie van externe expertgroepen.