Economische Ketens

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het geven van een kwantitatieve beschrijving van de verwevenheid tussen bedrijfstakken gebaseerd op de waarde van de onderlinge stromen van goederen en diensten. Deze verwevenheid omvat ook het effect van niet-directe relaties tussen bedrijfstakken.

Domeinbeschrijving

De gegevens worden gebaseerd op input-outputtabellen die worden samengesteld ten behoeve van Nationale Rekeningen.
In input-outputtabellen worden aanbod en gebruik van goederen en diensten door bedrijfsklassen beschreven.

Aanvang onderzoek

Het systeem van Nationale Rekeningen is in 1943 opgezet. In 1988 is de reeks over Economische Ketens gestart.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Na afloop van het verslagjaar worden na ongeveer 6, 18 en 30 maanden respectievelijk de voorlopige, nader voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

Het systeem van de nationale rekeningen is een integratiekader waarbinnen de gebruikte bronnen met elkaar worden geconfronteerd. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van aanbod- en gebruiktabellen en rekeningenstelsels. Het bruto binnenlands product wordt vanuit drie gezichtspunten samengesteld: de productie, de inkomensvorming en de finale bestedingen.

Globale structuur integratiekader

Het systeem van de nationale rekeningen is een integratiekader waarbinnen de gebruikte bronnen met elkaar worden geconfronteerd. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van aanbod- en gebruiktabellen en rekeningenstelsels. Het bruto binnenlands product wordt vanuit drie gezichtspunten samengesteld: de productie, de inkomensvorming en de finale bestedingen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid is een centrale doelstelling binnen Nationale Rekeningen. Daarmee zijn ook de gegevens over economische ketens volgtijdelijk met elkaar te vergelijken

Revisies

Eens in de vijf à tien jaar worden de nationale rekeningen aan een grondige revisie onderworpen. Bij een revisie worden voor een bepaald jaar alle niveaugrootheden opnieuw vastgesteld. Tevens worden nieuwe beschikbare bronnen en rekenmethoden doorgevoerd. De meest recente revisie vond plaats over het verslagjaar 2001. De gegevens over economische ketens zijn op dit revisiejaar gebaseerd.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De nationale rekeningen vormen een samenhangend en geïntegreerd geheel, waarin alle variabelen op een consistente wijze met elkaar samenhangen. Dit draagt in belangrijke mate bij aan kwaliteit en gebruiksmogelijkheden. De kwaliteit wordt bevorderd doordat de definitievergelijkingen die aan het systeem ten grondslag liggen het mogelijk maken om gegevens uit verschillende statistieken aan elkaar te relateren en met elkaar te confronteren. Als de uitkomsten van deze statistieken niet aansluiten, kan via integratie tot de meest plausibele schattingen worden gekomen.
De bijstellingen tussen de opeenvolgende ramingen worden systematisch gevolgd.