DigiD bezit

Wat behelst het onderzoek

Doel

Inzicht geven in het aantal DigiD-bezitters, en het daarmee in kaart brengen van de populatie natuurlijke personen die gebruik maakt van deze bouwsteen van de elektronische overheid.

Doelpopulatie

De waarnemingen zijn gebaseerd op informatie die het CBS ontvangt van Logius en de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Deze gegevens hebben betrekking op alle personen die in de GBA zijn opgenomen (de 'de jure' bevolking) en een DigiD bezitten. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woonachtig is, opgenomen in de basisadministratie van de gemeente waar de nachtrust hoofdzakelijk wordt genoten (woongemeente). Personen die 'de jure' tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in de basisadministratie van de gemeente Den Haag.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Januari 2008.

Beëindiging onderzoek

Januari 2010.

Frequentie

Onregelmatig.

Publicatiestrategie

De absolute cijfers over DigiD-bezit worden na koppeling met de GBA integraal opgenomen en zijn direct definitief. De relatieve cijfers worden berekend aan de hand van de bevolkingsstatistiek en volgen die publicatiestrategie.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

DigiD: Elektronische gegevensverstrekking door Logius (onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).
GBA: Elektronische gegevensverstrekking door gemeenten.

Berichtgevers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (DigiD).
Gemeenten (GBA).

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

De eis dat iedere DigiD-aanvrager ingeschreven staat in de GBA, en de verzending van de DigiD activatiecode naar het geregistreerde adres van de aanvrager zorgen voor een 100%-koppeling met de GBA. DigiD-bezitters die uitgeschreven zijn uit de GBA zijn niet opgenomen in de statistiek.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Nog niet van toepassing.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De cijfers worden gecontroleerd op interne consistentie en plausibiliteit.