DBC-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg (GGZ), detaildiagnoses (tot en met 2016*)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van cijfers over het aantal personen en het aantal zorgtrajecten (behandeltrajecten) in de DBC-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg, uitgesplitst naar de geregistreerde diagnose, kenmerken van de cliënt en de geleverde zorg.

Doelpopulatie

Inwoners van Nederland die ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen (BRP).

Statistische eenheid

  • Personen die een behandeling hebben gehad in de DBC-gefinancierde GGZ.
  • Zorgtrajecten in de DBC-gefinancierde GGZ.

DBC-gefinancierde GGZ is zorg die is gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). Tot en met 2013 betreft dat de tweedelijns geneeskundige GGZ, na de hervorming van de GGZ in 2014 betreft dit de specialistische GGZ. Ook verblijf in een GGZ-instelling tot en met een jaar wordt in DBC's geregistreerd.

Een zorgtraject omvat het geheel van activiteiten en verrichtingen die bij de behandeling van een bepaalde aandoening (de primaire diagnose) binnen het verslagjaar aan een cliënt geleverd zijn. Een zorgtraject bestaat uit één of meer DBC’s (Diagnose Behandeling Combinaties). Iedere DBC heeft een maximale duur van een jaar. Eenzelfde persoon kan in een verslagjaar voor meerdere primaire diagnoses een zorgtraject doorlopen, bij dezelfde of verschillende zorgaanbieders. Ook kan eenzelfde persoon bij meer dan één zorgaanbieder voor dezelfde primaire diagnose een zorgtraject doorlopen (bijvoorbeeld bij verhuizing of doorverwijzing).

Er worden aparte cijfers gepresenteerd over zorgtrajecten met één of meer DBC’s gesloten in het verslagjaar en zorgtrajecten met één of meer lopende DBC’s in het verslagjaar. Het verschil is dat in de laatste cijfers ook de zorgtrajecten zijn opgenomen die alleen een DBC bevatten die in het verslagjaar is gestart maar die eind van het verslagjaar nog open stond. De laatste cijfers geven een completer beeld maar zijn aanmerkelijk later beschikbaar.

Aanvang onderzoek

Zorgtrajecten: 2009. Personen: 2011.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De laatste 2 jaren zijn voorlopig, eerdere jaren zijn definitief.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Het betreft een registeronderzoek, gebaseerd op het DBC Informatie Systeem (DIS). Afgesloten DBC’s worden door zorgaanbieders aan het DIS geleverd.

Waarnemingsmethode

Eenmaal per jaar worden digitaal alle DBC’s uit het DIS opgevraagd met een sluitingsdatum in de twee voorliggende jaren. Op deze wijze zijn de gesloten DBC’s in het laatste en de lopende DBC’s in het voorlaatste verslagjaar bekend.

Berichtgevers

Zorgaanbieders in de DBC-gefinancierde GGZ leveren aan het DIS. NZa levert de DIS-gegevens via ZorgTTP aan het CBS.

Steekproefomvang

Geen steekproef maar een integrale registratie van door zorgaanbieders aangeleverde DBC’s. Wel zijn er zorgaanbieders die niet of onvolledig aan DIS leveren. Hiervoor wordt opgehoogd.

Controle- en correctiemethoden

Gegevens van het DIS zijn beoordeeld op volledigheid, plausibiliteit en consistentie. Daarnaast is gebruik gemaakt van validatieregels die controleren of de DBC’s voldoen aan de op het moment van openen van de DBC geldende ‘Regels DBC-registratie GGZ’, beschikbaar op de website https:\\dbcregels.nza.nl van de Nederlandse Zorgautoriteit. Waar nodig worden de gegevens gecorrigeerd.

  • DBC’s van personen die in het betreffende jaar niet ingeschreven zijn geweest in de BRP zijn verwijderd,
  • In zorgtrajecten waarin (tegen de registratieregels) verschillende primaire diagnoses voor komen, is de meest recent gestelde primaire diagnose gebruikt,
  • In zorgtrajecten waar geen of een niet toegestane primaire diagnose is gesteld, is indien aanwezig, de eerst gestelde toegestane secundaire diagnose gebruikt als primaire diagnose,
  • DBC’s met de zorgtypen intercollegiaal consult en medebehandeling zijn verwijderd.

Weging

Op basis van kadergegevens van VEKTIS, het onderzoeksbureau van de samenwerkende zorgverzekeraars, is bepaald welk deel van de DBC’s en daarmee de zorgtrajecten in DIS ontbreken. Voor dit ontbrekende deel is opgehoogd door middel van een weegfactor per specifieke DBC. DBC’s die vanwege hun populatie en behandeling niet vallen onder de Zorgverzekeringswet, zijn in deze weging niet betrokken, maar indien van toepassing voor de statistiek integraal meegenomen. De weegfactor is bepaald per combinatie van type zorgaanbieder (bv. zelfstandig psychiater, geïntegreerde GGZ-instelling, RIAGG), provincie waarin de zorgaanbieder actief is, de productgroepcode van een DBC en de verblijfsindicatie. Hiermee wordt ook gecorrigeerd voor zorgaanbieders die in het geheel geen DBC’s aan DIS hebben aangeleverd. De productgroepcode en verblijfsindicatie geven globale informatie over verblijf, de diagnose en de duur van de behandeling.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De cijfers geven de geregistreerde werkelijkheid weer. De nauwkeurigheid van de gepubliceerde cijfers is afhankelijk van de kwaliteit en juistheid van de brongegevens zoals aangeleverd door de zorgverleners, en de kadergegevens van VEKTIS. De absolute cijfers zijn om deze reden afgerond op vijftallen. De afronding heeft een effect op de (sub-) totalen in de tabel; deze (sub-) totalen komen in een aantal gevallen niet precies overeen met de som van de onderliggende waarden.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn over de opeenvolgende jaren met elkaar vergelijkbaar, maar worden wel beïnvloed door wijzigingen in de zorgverzekeringswet met betrekking tot de verzekerde zorg en de verplichting tot het betalen van een eigen bijdrage. De volledigheid van de levering door DIS neemt met de verslagjaren toe, vanwege een betere aanlevering door zorgverleners van jaar tot jaar. Gegevens zijn beschikbaar tot en met 2016 (voorlopige cijfers). Deze kunnen niet meer worden aangevuld.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitkomsten van statistisch onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel na aanpassing, akkoord zijn bevonden. Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen zijn de volgende controles uitgevoerd:

  • tijdreeksanalyse (consistentie in de tijd);
  • kengetallenanalyse (verhouding tussen variabelen);
  • confrontatie met uitkomsten uit andere bronnen.